høst 2021
BYG-2806 Vegplanlegging og vegteknologi - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vegplanlegging skal Studenten lære om;

 • Grunnlag for vegbygging, konsekvensanalyse, vegadministrasjon og lovverk
 • Linjeføring
 • Vegen i landskapet
 • Linjekonstruksjon
 • Vegkryss
 • Gang- og sykkelveger
 • Grunnerverv
 • Grunnundersøkelser
 • Vegrekkverk
 • Vegtunneler

Innenfor temaet vegteknologi skal Studenten lære om;

 • Underbygning og vegskråninger, inkl. fyllinger og vegskråninger
 • Grøfter og stikkrenner/rør
 • Vegfundament, inkl. overbygning og frostsikring
 • Vegdekker
 • Tunneler
 • Kvalitetssikring
 • Anbudsbeskrivelser
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2606 Veg- og VA-teknikk, ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegplanlegging med fokus på

 • a. Linjeføring
 • b. Linjekonstruksjon
 • c. Vegkryss
 • d. Vegtunnel

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap i hovedelementene innenfor vegteknologi med fokus på

 • e. Fyllinger og grunnforsterkning
 • f. Stikkrenner
 • g. Vegfundament
 • h. Overbygning
 • i. Vegdekker
 • j. Tunnel                             

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor prosjektering og planlegging for bygging av veger.

Kompetanse:

iv. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre prosjektering og planlegge veginfrastruktur og vurdere andres prosjektering og planlegging.

v. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor prosjektering og planlegging av veginfrastruktur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil åtte (8) undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på UiT's gjeldende plattform.


Eksamen

Arbeidskrav

 • Ti (10) Obligatoriske skriftlige øvinger gis i emnet
 • Alle Obligatoriske øvinger skal være godkjent seinest tre (3) uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den fem (5) timers skriftlige eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2806