høst 2021
BYG-2807 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger - 10 stp

Sist endret: 22.03.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1897 Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger 10 stp

Innhold

- Gjennomgang av typiske betongskader

- Metoder for vurdering av tilstand til betong- og stålkonstruksjoner (inkludert bygninger i tre)

- Metoder for reparasjon av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger

- HMS - helse, miljø og sikkerhet

- Kvalitetssikring

- Utførelsesteknologi og praksis for bestandige betongkonstruksjoner

- HMS-forskrifter


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger. Grunnleggende kunnskaper om årsaker og mekanismer ved skader og nedbryting av betong- og stålkonstruksjoner, samt kunnskaper om undersøkelsesmetoder, planlegging og beskrivelse av reparasjoner, reparasjonsmetoder og bygninger i tre.

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 3-4 konsentrerte forelesningsuker (totalt inntil 70 undervisningstimer) med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i CANVAS.


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk prosjektoppgave med karakter. Deles i 3 deler, hvor det settes karakter på den samlede besvarelsen.

De 3 deloppgavene i prosjektoppgaven har ulike frister, det settes karakter etter at alle 3 er levert inn.

Prosjektoppgaven vil være et case-studie og inneholde hele rehabiliteringsprosessen fra planlegging av tilstandsanalysen til utarbeidet plan for rehabiliteringsprosjektet.

Eksamen og vurdering:

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne tildeles ved eksamen og prosjektinnlevering.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 50 % og prosjektoppgaven utgjør 50 %.

Eksamen og prosjektoppgaven er individuelle. Vurderingen utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT-Norges Arktiske Universitet».

3 timers skriftlig eksamen gjennomføres uten skriftlige hjelpemidler. Godkjent kalkulator tillatt.

Det gis en samlet vurdering (karakter) for prosjektoppgaven og eksamen til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universtitet»

Kontinuasjonseksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16  Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Tromsø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2807