høst 2021
BYG-3603 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger - 5 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett i Integrert bygningsteknologi.

Studiepoengreduksjon

STE6233 DVO - Drift / vedlikehold / ombygging av bygninger 5 stp

Innhold

Fagområdet bygningsforvaltning. Bygningshistorie. Levetidsøkonomi. Årskostnader. Planlegging og gjennomføring av ombyggingsarbeider. Tilstandsanalyse. Drift, vedlikehold og ombygging av tekniske installasjoner. FDVU-hensyn ved planlegging og bygging. Organisering, planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold. Databaserte FDVU-systemer. Byggskader, årsaker og konsekvenser. Noe byggejus i større skadesaker og drøfting av ansvar ved forskjellige entrepriseformer.ITB-rollen i et byggeprosjekt og eier sitt ansvar.

Alle emner knyttes til en Norsk Strandard (NS)


Anbefalte forkunnskaper

BYG-3600 Bygningsmateriallære, BYG-3606 VVS- og Energiteknikk, BYG-3803 Bygningsfysikk, SMN6198 Bygningsfysikk, STE6227 Bygningsmateriallære, STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kunnskap om, og forståelse for, oppgaver og problemstillinger i tilknytning til fagområdet Drift, vedlikehold og utvikling/ombygging av bygninger med tilhørende tekniske installasjoner.
 • Språklig kompetanse er en del av læringsmålet grunnet behov for presisjon og forståelse av ansvar, roller og byggdetaljer.

Ferdigheter:

 • Kunne sette seg inn i rollene i byggebransjen og løse forskjellig teoretiske og praktiske problemstillinger
 • Vurdere og analysere eksisterende bygg
 • Sammenstille datagrunnlag innen faget FDVUS

Kompetanse:

 • Metodikk og spilleregler i Norges største bransje.
 • Finne frem i Sintef byggforsk litteratur
 • Kjenne til sentrale Norske Standard(NS)  innen bygg og anlegg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Faget har en praktisk tilnærming ved felles gjennomføring av to grundige tilstandsbefaring av eksiterende bygg, én med fokus på byggeteknikk og én med fokus på tekniske anlegg. Det leveres obligatoriske gruppeoppgaver til hver av befaringene.

Kurset er bygget opp av forelesninger innen 8 hovedemner som følger bygningsdelstabellen og oppbygging av FDV.


Eksamen

Arbeidskrav:

En dag obligatorisk befaring på vårsemesteret.

To dager obligatorisk befaring av bygg og obligatorisk gruppearbeid etter befaringene i høstsemesteret. I utgangspunktet legges opp til en obligatorisk befaring i hver undervisningsuke. Dette er imidlertid avhengig av eksterne aktører og avvik fra dette kan forekomme. Nærmere angivelse av tidspunkt for obligatoriske befaringer og innleveringsfrister opplyses ved oppstart av emnet.

Eksamen og vurdering:

Det gis en samlet karakter i emnet. Skriftlig skoleeksamen 3 timers eksamen teller 50%, obligatoriske prosjekt nr 1 teller 25% og obligatoriske prosjekt nr 2 teller 25%. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Ingen hjelpemidler tiltatt ved eksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Eksamensordning, prøve- og vurderingsform, herunder hvilke vurderinger som kommer på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som kommer på vitnemålet, skal angis.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Obligatorisk prosjektarbeid må være bestått for adgang til kontinuasjonseksamen. Det arrangeres ikke kontinuasjonsmulighet for prosjektarbeidet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BYG-3603