høst 2021
BYG-3605 Bygningsprosjektering - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

STE6270 Bygningsprosjektering 10 stp

Innhold

Faget behandler helhetlig prosjektering, med sikte på funksjonsdyktige og økonomiske helhetsløsninger for bygningskonstruksjoner og installasjoner.  Med basis i skisseprosjekt fra arkitekt skal grupper på 3-5 studenter utarbeide et komplett forprosjekt for en bygning.

Anbefalte forkunnskaper

BYG-3600 Bygningsmateriallære, BYG-3601 Innemiljø, BYG-3803 Bygningsfysikk, SMN6198 Bygningsfysikk, STE6227 Bygningsmateriallære, STE6228 Innemiljø

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • De ulike faser i et byggeprosjekt, fra ide til ferdig bygg, med spesiell vekt på planleggingsfasen.
 • Lover, forskrifter og standarder som gjelder for byggherre og planlegger.
 • Hjelpemidler som benyttes i planleggingsfasen, så som tegne- og beregningsprogrammer, energiberegningsprogrammer, priskalkulasjonshjelpemidler.

Ferdigheter:

 • benytte kunnskaper fra tidligere fag til å planlegge funksjonsdyktige og økonomiske bygninger på forprosjektnivå.
 • gjøre konstruksjonsmessige og energimessige overslagsberegninger.
 • vurdere og velge hensiktsmessige materialer, bygningstekniske og installasjonstekniske løsninger, basert på behov, krav og økonomi.
 • kunne utforme og presentere rapporter for oppdragsgiver

Kompetanse:

 • kjenne til fagterminologi
 • delta i tverrfaglige prosjekteringsgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som en gruppeoppgave med skriftlig rapport som fremlegges og forsvares ved muntlig eksamen. Felles gruppebedømmelse. Faget gjennomføres over 2 terminer. Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper av 3 - 5 studenter. Faglærer bestemmer gruppesammensetning. Ved hver samlingsuke legger gruppene fram statusrapport og har en prosjektgjennomgang med faglærerne. Øvrig tid benyttes til selvstendig gruppearbeid, hvor faglærerne vil være tilgjengelig for veiledning. Forelesninger ved oppstart og over enkelttemaer i løpet av semesteret. Det utgis et introduksjonskompendium til kurset som også inneholder framdriftsplan og obligatoriske tidsfrister.

Eksamen

Obligatorisk oppmøte første undervisningsdag i emnet for samtlige studenter som skal ta faget. Her introduseres faget, oppgavene utdeles og gruppeinndeling foretas.

Obligatorisk oppmøte for gruppen på prosjektmøte i hver samlingsuke. Det kan gjøres avtale med faglærer om å gjennomføre disse ved videokonferanse.

Hver gruppe leverer en skriftlig rapport. Karakter gis på bakgrunn av en helhetsvurdering av den skriftlige prosjektbesvarelsen og muntlig presentasjon/eksamen. Ved den muntlige eksamen skal gruppen presentere sitt prosjekt i 30 minutter for veiledere og ekstern sensor. Etter studentenes presentasjon vil sensor og veiledere stille spørsmål ved deler av det utførte arbeidet. Her avsløres grundighet i bearbeidingen, bakgrunn for valg, alternativsvurderinger, samt vurderingskriterier.

Angitt tidsfrist for innlevering av prosjektbesvarelsen er endelige. Oversittes fristen for innlevering, jfr. tidsplan i oppgavegrunnlaget, underkjennes besvarelsen. Kandidatene må da levere og forsvare nytt prosjekt i henhold til ordinær undervisning påfølgende år.

Karaktergivningen er i utgangspunktet felles for gruppens medlemmer. Etter særskilt søknad kan individuell karaktersetting innvilges. Den enkeltes bidrag må da enkelt kunne identifiseres. Frist for søknad om individuell vurdering er 1. november. Søknaden må begrunnes. Skolen kan likevel på eget initiativ velge å gi individuelle karakterer og/eller foreta individuell eksaminasjon dersom den finner særlig grunn til det. Gruppen vil da få beskjed om dette på forhånd. Men §18 i eksamensforskriften om bl.a. individuell karaktersetting, kan komme til anvendelse ved behov.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen. De som ikke består, må gjennomføre nytt prosjekt og eksamen i henhold til ordinær undervisning påfølgende år.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-3605