høst 2021
DTE-2802 Webapplikasjoner 2 - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1811 Webapplikasjoner 2 10 stp

Innhold

Kandidaten skal lære webprogrammering på ASP.NET Core plattformen med MVC rammeverket i C#.

Innhold:

 • .NET rammeverket
 • C# språkelementer
 • Delegater og hendelser
 • Pekere
 • Regulære uttrykk
 • Operatoroverlasting
 • Collections
 • Generics
 • Attributter
 • Tråder og synkronisering
 • ASP.NET  Core MVC introduksjon
 • Models - LINQ til SQL & Entity Framework
 • View - Razor view engine
 • Controllers
 • Routes
 • jQuery og Ajax
 • Blazor
 • SignalR
 • ASP.NET Core Web API
 • Unit testing framework


Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, DTE-2605 Programmering 1, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: 

 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan utvikle enkle C# konsoll- og Windows programmer.
 • Kandidaten skal forstå sentrale begreper og konsepter for utvikling av andre generasjons webapplikasjoner med ASP.NET Core MVC og C#
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 • Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Ferdigheter: 

 • Kandidaten er i stand til å benytte Visual Studio med C# kompilator for utvikling av grunnleggende C#-programmer, webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten kan benytte sentrale klasser i .NET og ASP.NET Core standard API.
 • Kandidaten kan benytte ASP.NET Core MVC sentrale klasser i webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten er i stand til å benytte et rammeverk for enhetstesting.
 • Kandidaten kan benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer i ASP.NET Core for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester.

Kompetanse: 

 • Kandidaten vil tilegne seg videregående web programmeringskunnskaper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger. 
 • utvikling av andre generasjons webapplikasjoner med ASP.NET Core MVC og C#
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 • Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Ferdigheter: 

 • Kandidaten er i stand til å benytte Visual Studio med C# kompilator for utvikling av grunnleggende C#-programmer, webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten kan benytte sentrale klasser i .NET og ASP.NET Core standard API.
 • Kandidaten kan benytte ASP.NET Core MVC sentrale klasser i webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten er i stand til å benytte et rammeverk for enhetstesting.
 • Kandidaten kan benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer i ASP.NET Core for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester.

Kompetanse: 

 • Kandidaten vil tilegne seg videregående web programmeringskunnskaper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret.  

Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.  

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling, via praktiske øvinger og veiledning.  

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom: 

 • Frivillige øvingsoppgaver.  
 • Obligatoriske øvingsoppgaver. 
 • Gruppearbeid. 


Eksamen

Arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver som vurderes bestått/ikke-bestått. Begge oppgavene må være bestått for å få karakter i faget.

Vurdering

Eksamensform er mappevurdering:

Sluttkarakter settes på bakgrunn av følgende karaktergivende/obligatoriske oppgaver:

 • En obligatorisk innlevering med bokstavkarakter teller 50%.
 • En prosjektoppgave med bokstavkarakter teller 50%.

Ved ikke bestått på mappen må emnet tas på nytt ved neste gangs gjennomføring av emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2802