høst 2021
ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp

Sist endret: 03.08.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Elektronikk og Satellitteknologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ELE-2500 Programmerbar elektronikk 5 stp
ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold

 • arkitektur og generell virkemåte
 • instruksjonssett
 • instruksjonsutførelse
 • mikrokontrollerens interne funksjoner; avbruddsfunksjon, timere, portene, AD-omformer


Hva lærer du

Studentene som har bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive generell virkemåte for mikrokontroller.
 • Kandidaten kan beskrive arkitekturen til mikrokontrolleren. 
 • Kandidaten kjenner til mikrokontrollerens interne funksjoner.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke tilegnede kunnskaper om mikrokontrolleren til å programmere mikrokontroller.
 • Kandidaten kan ta i bruk nye funksjoner i mikrokontrolleren ved å bruke manualen og annen tilgjengelig informasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. 
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software.
 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 •  Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom 4 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge via opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg mikrokontroller og komponenter. Nærmere informasjon vil blir gitt ved studiestart. 


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ett arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

 • 4 av 4 laboratorieøvinger

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der en kombinasjon av tester og innleveringer teller med i vurderingen. Konkret og detaljert informasjon om tester og innleveringer gis i Canvas ved studiestart.

Det gis en totalkarakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2602