høst 2021
ENG-3982 Mastergradsoppgave i engelsk språk ved lektorutdanningen trinn 8-13, 40 studiepoeng - 40 stp

Sist endret: 24.09.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13, studieretning engelsk (studenter tatt opp på studieplanen/fagplanen som gjelder fra og med høsten 2013).

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med et begrenset tema innenfor engelsk språkvitenskap. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidaktikk).

Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder(e). Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne i engelsk språk.

Oppgaven skal være et lengre arbeid på 40-70 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget
 • kunnskap om problemstillingens relevans, legitimering og praksis i faget i skolen dersom oppgaven helt eller delvis omhandler et fagdidaktisk tema
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet
 • grunnlag for videre forskning innenfor faget

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • reflektere over emnet i et skolefaglig perspektiv dersom oppgaven helt eller delvis omhandler et fagdidaktisk tema
 • utforme et større skriftlig arbeid i et klart og korrekt språk

 

Kompetanse:

Studenten kan:

 • analysere et tema som er relevant for undervisning i skolen på et tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • arbeide selvstendig med prosjektarbeid og problemløsning ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med veiledning. Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminarer e.l.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på mastergradsseminaret (skriveseminaret) av første utkast av prosjektskissen. Presentasjonen gjøres før innleveringen av endelig prosjektskisse 1. november.
 • En prosjektskisse på 5-7 sider inkludert referanser. Mot slutten av det første semestret av arbeidet med mastergradsoppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne) og må være levert innen 1. november.
 • I vårsemesteret (siste semester med arbeid på mastergradsoppgaven) holdes en presentasjon av mastergradsoppgaven på mastergradsseminaret innen 20. april.

 

Eksamen består av:

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin mastergradsoppgave i det aktuelle semesteret eller ikke.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Mastergradsoppgaven leveres i MUNIN.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Mastergradsoppgaven vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve (via Studentweben) er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: ENG-3982