høst 2021
ERN-1000 Ernæring, individ og samfunn - 10 stp

Sist endret: 16.12.2021

Emnetype

Emnet er en del av bachelorprogrammet i ernæring. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

MED-1501 Medisin 1. studieår 2 stp

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i ernæringsfaget og synliggjøre hvordan ulike disipliner jobber med ernæring.

Første delen av emnet er en introduksjon til menneskekroppen, felles med medisin- og tannlegestudentene. Senere blir det globale sykdomspanoramaet knyttet til over-, feil- og underernæring presentert, sammen med forebyggingspotensialet. Studentene skal bli kjent med ernæringspolitikk og aktørene i matmarkedet. Viktige aktører på mat- og helsefeltet, lover og forvaltningsnivå lokalt, nasjonalt og internasjonalt blir også introdusert. Studentene skal lære enkle måter å analysere ernæringssituasjonen på, og kjenne til noen forebyggende tiltak. Studentene skal reflektere over de ulike rollene mat, ernæring og spising har i samfunnet, og på denne måten ta inn perspektiv både fra ernæring/matvarekunnskap, sykdomslære, antropologi og psykologi. Mot slutten av emnet blir det en innføring i statistikk. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne:

Kunnskaper:

 • beskrive hovedfunksjonen til organsystemene og hvordan de bidrar til homeostase 
 • beskrive hva en klinisk ernæringsfysiolog gjør, og gjengi hovedprinsippene for Nutrition Care Process
 • kjenne til bruk av konsistenstilpasset kost for personer med spise- og svelgvansker 
 • beskrive de nasjonale matvarebaserte kostrådene 
 • kjenne til organiseringen av ernæringsarbeidet i helsevesenet 
 • kjenne til de største globale og nasjonale ernæringsutfordringene
 • gi eksempler på folkesykdommer som har sammenheng med uheldig kosthold og noen sykdommer som medfører ernæringsproblem 
 • beskrive de nasjonale kostrådene i bærekraftsperspektiv 
 • kjenne til metoder for å vurdere kostholdets miljøbelastning 
 • beskrive nøkkeldokument for utformingen av norsk ernæringspolitikk og gi eksempler på internasjonale organ og avtaler som Norge er forpliktet til på matområdet 
 • forklare hva vi mener med matsystem og gi eksempel på aktører som inngår i matsystemet
 • forklare hvordan retten til mat er forankret i ulike menneskerettighetserklæringer (og eventuelt andre avtaler), og hva det vil si at maten skal være kulturelt og sosialt akseptabel, særlig med tanke på etnisitet, religion og livssyn 
 • forklare kulturelle og samfunnsmessige dimensjoner ved mat og måltid, og reflektere over mat som næringsmiddel, handelsvare, identitetsmarkør, sykdomshemmer/fremmer og nyting 
 • forklare strategier for individrettet og befolkningsrettet folkehelsearbeid 
 • beskrive statistiske data ved hjelp av de vanligste deskriptive teknikkene, beskrive normalfordeling og vurdere om et utvalg er representativt og oppfyller vilkår for bruk av statistiske tester  
 • få kunnskap og forståelse for hverdagsrutiner, smittevernsrutiner og tverrfaglig samarbeid i sykehjem
 • få innsikt i sykehjemmets rutiner i ernæringsarbeid, kartlegging av beboers ernæringsstatus og mat og måltidsrutiner 

Ferdigheter:

 • bruke medisinsk terminologi knyttet opp til kroppsplan, kroppshuler, organ/hovedstrukturer i de ulike organsystemene og oppgi lokasjon av kroppsdeler/organ 
 • innsikt i lokale, regionale, og nasjonale aktører som kan være samarbeidspartnere i det lokale ernærings- og folkehelsearbeidet 
 • gjøre enkle analyser av ernæringssituasjonen i ulike befolkningsgrupper 
 • analysere sentrale ernæringsutfordringer globalt, og kjenne til de vanligste ernæringsrettede tiltak og strategier 
 • samtale med pasient/bruker om kosthold, gi eksempel på hvilke kommunikasjonsferdigheter som blir brukt i pasientsamtaler, og hvordan slike ferdigheter kan brukes til å skape samarbeid og struktur i samtalen 
 • spesifisere hypoteser, bruke begrep relatert til hypotesetesting og velge korrekt statistisk testmetode 
 • gjøre utregninger ved hypotesetesting og bruke tabeller til å finne verdier for sannsynlighet
 • kunne kommunisere med- og samarbeide med beboere og ansatte i sykehjem
 • kunne bistå og hjelpe til sammen med en ansatt i generelle arbeidsoppgaver i sykehjem 
 • kunne bistå og hjelpe beboere ved sykehjem som trenger tilrettelegging og assistanse i måltider 

 

Generell kompetanse:

 • Observere, beskrive og gi konstruktiv tilbakemelding av ferdigheter når en selv og andre studenter møter pasienter
 •  Reflektere over egne ferdigheter og formulere egne læringsmål/utfordringer
 • forstå viktigheten av god dokumentasjon (journalføring etc.) for godt behandlingsresultat, samhandling og forskning 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Gruppearbeid/presentasjoner
 • Studiebesøk/omvisning 
 • Case
 • Lab (inkludert kjøkkenlab)
 • Seminar
 • Intervju med pasient/bruker eller med ansatt

Praksis: 2 dager obligatorisk praksis på ernæringssenteret og sykehusavdeling. 1 uker obligatorisk praksis på sykehjem. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk)

 • Delta i casegruppe
 • Gjennomført laboratorieøvelse i anatomi/fysiologi 
 • Delta på ekskursjoner og omvisninger
 • Levere reflekssjonsnotat om mat og spising 
 • Praksis, inkludert samtale med bruker/pasient (eventuelt ansatt)
 • Delta i mentorgruppe
 • Obligatorisk gruppearbeid
 • Delta på fagdag

Eksamen

5 timers skriftlig skoleeksamen som bedømmes med karakterene A-F. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen: Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for de som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen, i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve. 

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ERN-1000