høst 2021
ERN-2006 Ernæring, helse og sykdom 1 - 20 stp

Sist endret: 16.12.2021

Emnetype

Emnet et forbeholdt studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i pasientrelatert kommunikasjon og veiledning, samt motiverende intervju. I tillegg introduseres arbeidsmetodene for klinisk ernæringsfysiologer som kostanamnese, S.O.A.P, samt en grundig inføring i The Nutrition Care Process (NCP), inklusivt ernæringsdiagnostikk og behandling (Nutrition diagnosis and intervention). Emnet vil også gi studentene en grundig innføring i dokumentasjon til pasientjournal etter fullført poliklinisk konsultasjon. 

Emnet skal gi studentene kunnskap om kostholdets betydning for forebygging og behandling av overvekt, diabetes type 1 og 2, dyslipidemi, hypertensjon og hjerte-og karsykdom.

Emnet skal også gi studentene kunnskap om psykisk helse med hovedfokus på spiseforstyrrelser og hvordan disse og andre psykologiske faktorer er relatert til overvekt..

Videre skal studenten kjenne til sammenhengen mellom overvekt og sykdomsrisiko, og hvordan både overvekt og livsstilsykdommer kan påvirke oral helse.

På bakgrunn av kunnskap tilegnet i dette-, og tidligere emner, skal studentene kunne gi ernæringsbehandling til personer med overvekt og ovennevnte livsstilsykdommer, samt kritisk vurdere vitenskapelig dokumentasjon bak ulike dietter som skal gi vektreduksjon.


Anbefalte forkunnskaper

ERN-2000 Humanfysiologi del 1, ERN-2001 Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder , ERN-2002 Humanfysiologi del 2, ERN-2003 Immunologi, farmakologi, epigenetikk og mikrobiologi, ERN-2004 Ernæring, makro- og mikronæringsstoffer, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi, MBI-2001 Biokjemi

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne følgende

Kunnskap:

 • Forstå NCP som arbeidsmetode og dokumentasjon til journal i all pasientrelatert behandling 
 • Beskrive forekomst, patofysiololgi, symptomer og risikofaktorer ved: overvekt/fedme, hypertensjon, hyperlipidemi, dyslipidemi, diabetes type 1, diabetes type 2 og hjertekar-sykdom
 • Forklare begrepet metabolsk syndrom, og beskrive sammenhengen mellom overvekt, diabetes 2 og hjertekarsykdom
 • Beskrive evidensgrunnlaget for kostråd som gis for å forebygge overvekt/fedme, hypertensjon, diabetes type 2 og hjerte kar-sykdom
 • Redegjøre for gjeldende retningslinjer for kostbehandling av overvekt/fedme, hypertensjon, hyperlipidemi, dyslipdemi, diabetes 2 og hjertekarsykdom
 • Forklare insulinets virkning, prinsippene for insulinbehandling og senkomplikasjoner ved diabetes 1 og 2 
 • Redegjøre for de vanligste psykiske lidelser med hovedvekt på spiseforstyrrelser og rus, og sammenheng mellom psykisk helse, overvekt og andre ernæringsrelaterte somatiske livsstilsykdommer
 • Beskrive hvordan overvekt, livsstilsykdommene samt psykiske lidelser påvirker den orale helsen 
 • Redegjøre for teorigrunnlaget knyttet til endring av livsstil/vaner, inkludert bruk av motiverende intervju
 • Beskrive og fortolke forskjellige antropometriske mål

 

Ferdigheter: 

 • Kunne NCP i praksis: ta kostanamnese, vurdere ernæringsstatus, gi ernæringsdiagnose, implementere ernæringsbehandling, monitorere og evaluere effekt av behandling, gjøre oppfølging og justering av ernæringsplanen
 • Kunne bruke motiverende intervju som kommunikasjonsredskap for å skape samarbeid og motivasjon hos pasienten 
 • Foreslå tiltak på individ- og samfunnsnivå for å forebygge overvekt/fedme, hypertensjon, diabetes type 2 og hjertekarsykdom 
 • Kunne foreta ernæringkartlegging/kostanamnese og gi individualisert tilpasset ernæringsbehandling til pasienter med overvekt/fedme, hypertensjon, hyperlipidemi, dyslipidemi, diabetes type 1, diabetes type 2 og hjertekarsykdom
 • Drøfte fordeler og ulemper med ulike metoder for vektreduksjon: pulverdiett, lavkarbodiett, energi-restriksjon, andre trenddietter, fysisk aktivitet og kirurgiske inngrep
 • Kunne gi kostveiledning for å ivareta god oral helse

Kompetanse: 

 • Bidra til forebygging og behandling av livsstilsykdommer i samfunnet
 • Samhandle med annet helsepersonell om behandling av pasienter med livsstilsykdommer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Case/gruppeoppgaver
 • Kjøkkenlab
 • Presentasjoner og rapportskriving
 • Praksis hos klinisk ernæringsfysiolog
 • Møte i basisgrupper med mentor

Emnet har en dags praksis hos klinisk ernæringsfysiolog. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men ved behov kan det bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

 • Deltakelse på gruppearbeid/case 
 • Gjennomføre laboratoriekurs og kostforsøk med godkjente rapporter. Planlegge og følge en spesialkost i 3 dager, inkludert en helgedag. Innlevert rapport fra spesialkosten
 • 1 dagers praksis hos klinisk ernæringsfysiolog (KEF) 
 • Møte i basisgrupper med mentor (Case)

Eksamen:

Skriftlig skoleeksamen på 5 timer, vurdereres A-F, der F er ikke bestått.  Alle arbeidskrav må være godkjente for en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for studenter som ikke bestod eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: ERN-2006