høst 2021
ERN-3000 Klinisk ernæring 1 - 30 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i klinisk ernæring. Emnet tar for seg ansvarsområder og arbeidsmetoder, inklusiv NCP (Nutrition Care Process), for kliniske ernæringsfysiologer, samt helsevesenets oppbygging, relevante lover og forskrifter. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos voksne innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: gastrointestinale sykdommer, kirurgi, leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer, intensivernæring, samt sondeernæring og intravenøs ernæring. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

 • beskrive og kritisk vurdere ansvar og oppgaver som kliniske ernæringsfysiologer har, inklusive sentrale bestemmelser i ernæringsrelevante veiledere, lover og forskrifter 
 • ha kunnskap om pasientforløp og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • kunne redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av følgende: gastrointestinale sykdommer, kirurgiske pasienter (inkludert fedmekirugi og transplantasjon), leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer og intensivpasienter 

Ferdigheter:

 • kartlegge en pasients ernæringsstatus basert på informasjon om pasientens bakgrunn, matinntak, antropometriske mål, kliniske og biokjemiske målinger
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose
 • vurdere behov og gi tilpasset ernæringsbehandling til voksne pasienter med ernæringsproblemer relatert til næringsinntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold, i form av standardkost, spesialkost, konsistenstilpasset kost, næringsdrikker, sondemat, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd
 • vurdere, dokumentere og kommunisere effekt av ernæringsbehandling og oppfølging, både til pasienten selv, pårørende, helsepersonell og ved behov andre relevante aktører 
 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg til ulike pasientgrupper og helsepersonell 
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud

Generell kompetanse:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendige og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i primær- og spesialisthelsetjenesten, og bidra til nytenking og kvalitetsforbedring
 • formidle kunnskapsbasert praksis om kosthold og ernæring til pasienter, helsepersonell og andre målgrupper på en vitenskapelig, men lettforståelig måte 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Kasus og gruppeoppgaver med muntlige presentasjoner 
 • Sykehuspraksis/TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring)
 • Praktisk kjøkkenlab
 • PROFERN (mentorgruppemøte)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon) 

Det vil gjennomføres individuell praksis enkelte dager underveis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på kjøkkenlaborasjoner med muntlige presentasjoner i gruppe og innlevering av rapport
 • Holde et foredrag innen klinisk ernæring
 • Deltakelse i klinisk praksis
 • Deltakelse i mentorgruppemøte
 • Skriftlig innlevering av VITERN-oppgave

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen på 6 timer, vurderes som bestått/ikke bestått. 

Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk, men ved behov kan studenter fra andre skandinaviske land avlegge svar på dansk eller svensk om ønskelig. 

Kontinuasjonseksamen: Ved stryk på ordinær eksamen må kontinuasjonseksamen tas ved starten av påfølgende semester. For studenter med gyldig legeerklæring på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ERN-3000