høst 2021
FIN-1110 Finsk litteratur - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i kvensk og finsk, studieretning finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

FIN-120 Finsk grunnfag, deleksamen litteratur 10 stp

Innhold

Emnet gir deg grunnleggende kunnskaper om finsk litteraturhistorie og sentrale forfattere. Skjønnlitteratur blir studert i en sosial- og kulturhistorisk kontekst. Pensum leses på finsk og skandinaviske språk. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskaper om finsk litteratur og de viktigste forfatterne
 • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens periodeinndeling og de mest karakteristiske trekkene ved periodene
 • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitteraturens rolle i Finlands samfunn gjennom tidene

Ferdigheter

Du kan:

 • de litteraturhistoriske hovedperiodene og kjenner til de viktigste forfatterne i Finland
 • plassere særtrekk ved finsk litteratur i en allmenn kulturhistorisk kontekst
 • lese skjønnlitteratur som ett uttrykk for samtidens problematikk og nasjonale uttrykksbehov


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller svensk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Emnet inkluderer et nettbasert skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille seg til eksamen:

 • En individuell oppgave eller gruppeoppgave på henholdvis ca. 8 eller 10-15 sider.
 • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, "Ikomp". Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeoppgave, på ca. 8 sider som skrives mot slutten av semesteret.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-1110