høst 2021
FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS) - 10 stp

Sist endret: 19.05.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 5 stp

Innhold

Emnet tilsvarer Pre Flight Ground School (PFGS) i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet Grunnleggende teoriundervisning som omfatter danner det teoretiske grunnlaget til å fullføre FLY-1007 (Phase 1) i treningsmanualen. De første flyturene i FLY-1007 (Phase 1) kan gjennomføres i løpet av semesteret hvor Grunnleggende flygeteori blir avholdt.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor de ni ulike delemnene som inngår i teoridelen av Pre-Flight Ground School.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter:

Studenten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av privatflyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til soloflyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd ("airmanship").


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 90 timer.

Eksamen

Åtte skriftlige deleksamener. Bestått/ikke bestått. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen i den deleksamen som ikke er bestått. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-1006