høst 2021
FLY-3001 Flyging og operasjoner i polare strøk - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ved bestått emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:  

Kunnskap:

Studenten …

 • Har inngående kunnskap om nøkkelfaktorer og utfordringer knyttet til å fly og operere i polare strøk.
 • Har oversikt over regulativt rammeverk og sentrale myndighetsorganer.

Ferdigheter:

Studenten …

 • Evner å arbeide for og med nøkkelinteressenter som flyselskap og spesialoppdrag-operatører, flyfabrikanter, myndigheter, flyplassmyndigheter etc.
 • Evner å forstå og implementere relevante tiltak for å skape robuste flyoperative miljø.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og styre prosesser og prosjekter.
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analysere og trekke konklusjoner innen fagområdet, i samspill med spesialister og allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.


Hva lærer du

Luftfartsoperasjoner i nordområdene innebærer spesielle utfordringer. Emnet gir et samlet overblikk over disse utfordringene, med fokus på følgende hovedområder;

Utfordringer for luftfartsoperasjoner i polare strøk knyttet til:

 • Infrastruktur, topografi, geografi, navigasjonshjelpemidler, flyplasser og flyplassmyndigheter etc.
 • Meteorologiske forhold (tøffe vintre, vinteroperasjoner, ising, terrenggjenkjenning, landingsbane standard etc.)
 • Logistikk (herunder organisering og planlegging av operasjoner ved geografisk utbredelse/spredte baser og i fjerntliggende og isolerte områder).
 • Økonomiske betraktninger (f.eks. lavt volum, høyrisiko aspekter) 
 • Kulturelle og fagpolitiske aspekter
 • Miljømessige aspekter
 • Ledelses- og organisatoriske aspekter
 • Fremtidige endringer i luftfartsteknologi (el-fly, droner)

Geopolitiske og kommersielle forhold knyttet til:

 • Internasjonal luftfartsbransje og nøkkelorganisasjoner
 • Rammeverk for luftfartsbransjen (kommersielt, operasjonelt, teknisk, treningsmessig).  
 • Sentrale strategier for luftfartsbransjen i en hard konkurransesituasjon (flyplassmyndigheter, flyselskap, spesialoppdrag-operasjoner, oppstart av nye selskaper etc.)


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med to samlinger. Samlingenes varighet er to hele undervisningsdager.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner og selvstendig arbeid.


Eksamen

Individuell hjemmeeksamen som teller 100 %. Bokstavkarakter fra A til E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk individuell innleveringsoppgave. Oppgaven må være godkjent for å kunne ta eksamen. Det gis veiledning på innleveringsoppgaven. Vurderingsform: Godkjent - Ikke godkjent.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3001