høst 2021
FLY-3004 Prinsipper for trening, instruksjon og simulering - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6305 Prinsipper for trening, instruksjon og simulering 10 stp

Innhold

Emnet gir studentene teoretisk og praktisk kunnskap i følgende tema:  

 • Sentrale begreper og historikk knyttet til luftfartstrening, inkludert introduksjon til dagens treningsfilosofier, teknikker og treningsverktøy.  
 • Menneskelig yteevne og - begrensninger som har betydning for fly-instruksjon.  
 • Pedagogikk, inkludert treningsfilosofier, teknikker, anvendt instruksjon og kognitive/didaktiske perspektiver.  
 • Simulering innen luftfartsbransjen - muligheter, begrensninger, utfordringer og svakheter. Utvikling av simulering som er bedre egnet til å imøtekomme utfordringene i luftfart.  
 • Læringsprosessen - hvordan en kan tilnærme seg og stimulere læring hos voksne.  
 • Undervisningsprosessen - instruktørens rolle i en operativ setting, både kollega-undervisning (peer-to-peer) samt interaksjon mellom instruktør, elev og simulator.  
 • Kunnskap om ulike profesjoner i luftfart og deres betydning for bruksområder og strategier for trening.  
 • Analyse av studentfeil, debriefing, tilbakemeldinger, studentevaluering og testing.  
 • Utvikling av treningsadministrasjon og treningsprogram i henhold til myndighetskrav.

Emnet vil også berøre individets rolle i forhold til human factors, menneske-maskin interaksjon og betydningen av CRM. 


Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten… 

 • har inngående kunnskap om ulike lærings- og undervisningsmetoder og strategier samt forståelse for mulighetene, utfordringene og begrensningene i anvendelsen av disse.  
 • har tilstrekkelig kunnskap og forståelse til å kunne utvikle og evaluere trening som tar utgangspunkt i anvendte og teoretiske perspektiver, inkludert analyser av treningsbehov, identifisere strukturen i treningsinnholdet, utvikling av evalueringsmetoder for å vurdere treningens effekter.   
 • er kritisk i vurdering av gjeldende reguleringer for trening og instruksjon, og evner å se disse i sammenheng med moderne treningsstrategier og aktuell forskning innen risikoanalyse, pedagogikk, sikkerhetsstyring og human factors.  
 • inngående kunnskap om hvordan en kan bruke CRM og human factors i undervisning, og betydningen av disse temaene i de kompliserte omgivelsene som preger moderne luftfart.  

 

Ferdigheter: 

Studenten… 

 • er i stand til å utvikle treningskurs, samt treningsteknikker, treningshjelpemidler, simuleringer og instruksjonsteknikker som er i tråd med gjeldende reguleringer og trender innen luftfartstrening, for å optimalisere treningen. 
 • er i stand til å tilrettelegge, vurdere, kontrollere og evaluere effektiviten av trening, for derigjennom å bidra til å utvikle og forbedre læringsutbyttet.  
 • er i stand til å etablere et positivt læringsmiljø og presentere kunnskap på en effektiv måte.  
 • kan demonstrere kunnskap, ferdigheter og holdninger i briefing-rom og i simulator på et adekvat SFI/TRI nivå. 

 

Generell kompetanse: 

Studenten… 

 • er i stand til å knytte human factors, sikkerhetsteori, ledelsesteori, CRM og TEM til trening og simulering.  
 • har utviklet modenhet og vurderingsevne samt forståelse for voksne- deres atferd, holdninger og ulike nivå av læringsevne.  
 • har utviklet en gjennomgående sikkerhetsforståelse gjennom å undervise om kunnskap, ferdigheter og holdninger som er relevant for SFI/TRI oppgaver, inkludert hvordan en kan indentifisere feil og korrigere dem.  
 • har kritisk bevissthet omkring egne holdninger knyttet til betydningen av (fly)instruksjon.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, arbeidsseminarer, gruppearbeid med casestudier fra luftfartsbransjen. 

Praktiske og teoretiske øvelser og demonstrasjoner for å utvikle instruktørferdigheter knyttet til læring og evaluering. 


Eksamen

Fire ukers skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %. Eksamen gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Karakterregel: Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Det gis kontinuasjons-/utsatt eksamen for studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære arrangerte eksamen. 

Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres i påfølgende semester. 

Obligatorisk arbeidskrav: Praktisk instruksjonsøvelse som må være godkjent for å få adgang til eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3004