høst 2021
FLY-3006 Teorier om sikkerhet, sikkerhetsstyringssystem og operativ sikkerhet i luftfarten - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forhold knyttet til sikkerhetskultur endrer seg konstant i tråd med teknologi, menneskelige og organisatoriske endringer i luftfartsbransjen. 

For at studentene skal kunne imøtekomme sikkerhetsutfordringene vil følgende områder bli belyst;

 • Sikkerhetskultur, med bestanddeler som informasjon, fleksibilitet, rapportering, erfaringslæring/debriefing og just culture.
 • Sikkerhetsstyringssystemer; EASA regimets «Safety management system» (SMS), bestående av elementer som sikkerhetspolicy og sikkerhetsmål, safety risk management, (root cause analysis mv.), safety assurance/safety promotion.
 • Lederskap (management) og organisatoriske aspekter relatert til ovenstående hovedtema inklusiv teamstrukturer.
 • Fagforeningenes særlige rolle i relasjon til regeletterlevelse (compliance) og flysikkerhet (samlet compliance og sikkerthets kultur/ just culture).   


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …  

 • har inngående kunnskap om hvordan en kan strukturere, forbedre og optimalisere bruken av ulike typer rapporteringssystemer, herunder redskaper for å innføre "just culture" i hierarkiske organisasjoner.
 • har inngående forståelse for sikkerhetsstyringssystemer, SMS-teori, og modeller etablert i ICAO og EASA reguleringer (herunder blant annet OPS AMC1 ORO.GEN.200)

Ferdigheter:

Studenten

 • er i stand til å identifisere kritiske suksessfaktorer for i etablering, vedlikehold og kontinuerlig utvikling av sikkerhetskultur.
 • er i stand til å styre farer og risiko i henhold til SMS-konseptet, ved å bruke det som en praktisk verktøykasse i ulike luftfartsrelaterte case-studier.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan anvende overblikk og innsikt i emnet til å analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter til å fremme flysikkerheten på generelt og spesifikt nivå.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen som teller 100 %. Bokstavkarakter fra A til E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk individuell innleveringsoppgave. Oppgaven blir utlevert på første samling, og må være godkjent for å kunne ta eksamen. Det gis veiledning på innleveringsoppgaven. Vurderingsform: Godkjent - Ikke godkjent.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3006