høst 2021
FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 16.08.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi. 

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet.  

Følgende tema blir gjennomgått: 

 • Atomenes oppbygning og periodesystemet 
 • Kjemiske bindinger 
 • Reaksjonslikninger og støkiometri 
 • Preparering av løsninger og løselighet 
 • Kjemisk likevekt 
 • Syrer, baser og bufferløsninger 
 • Aggregattilstander og den ideelle gassloven 
 • Redoksreaksjoner og elektrokjemi 
 • Nomenklatur og organisk kjemi


Hva lærer du

Kunnskap:  

 • Forklare grunnleggende begreper innen kjemi  
 • Beskrive bindingsforhold i molekyler og krefter som virker mellom molekyler  
 • Beskrive egenskaper til syrer, baser og buffersystemer  
 • Forklare sentrale begrep innenfor elektrokjemi  
 • Navnsette enkle kjemiske forbindelser  

Ferdigheter: 

 • Utføre beregninger ved hjelp av ligninger 
 • Utføre enkle oppgaver på kjemi-laboratorium, hovedsakelig i tilknytning til kvantitativ analyse og kjemiske prinsipper 
 • Anvende kjemiske teknikker som danner grunnlag for videre fordypning i fiskerikjemirelaterte fag  
 • Anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger  
 • Bearbeide, vurdere og rapportere oppnådde eksperimentelle resultater og presentere disse i journal 

Generell kompetanse: 

 • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Eksamen

 • Skoleeksamen på tre timer. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: 

 • Kalkulator 
 • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider 

Arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen: 

 • Godkjent laboratoriekurs (inkludert sikkerhetsforelesning) 

Kontinuasjonseksamen:  

 • Det tilbys kontinuasjonseksamen påfølgende semester for studenter som ikke bestod ordinær eksamen. 

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FSK-1101