høst 2021
FSK-1102 Matematikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp

Sist endret: 16.05.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-1007 Matematikk for økonomer 5 stp

Innhold

Emnet tar for seg grunnleggende matematikk som er relevant for biologi- og økonomiemner på bachelornivå i fiskeri og havbruksvitenskap, herunder algebra, funksjonslære, marginalregning (derivasjon, elastisiteter), maksimering/minimering under bibetingelser, geometriske rekker. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten

ha kunnskaper om

 • bruk av matematikk for å analysere problemstillinger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap
 • matematiske begreper og teknikker som grenseverdier, derivasjon, integrasjon, funksjonsdrøfting og maksimering/minimering
 • løsningsmetoder for enkle differensiallikninger
 • forskjellen mellom diskret og kontinuerlig tid
 • funksjoner som er viktige innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap

ha ferdigheter til å

 • anvende potensregning og faktorisering.
 • løse ligninger og ulikheter av 1. og 2. grad samt drøfte enkle 3. grads uttrykk
 • løse ligninger med en eller to ukjente, samt ligninger av høyere orden.
 • bruke derivasjon (inkludert bruk av produkt, brøk samt kjerneregel ).
 • drøfte funksjoner (polynom, brøk, eksponential og logaritmiske funksjoner) og tegne grafer av funksjoner
 • forstå og bruke geometriske rekker og følger
 • bruke integrasjon (inkludert bruk av Newton-Leibniz formel)
 • bygge enkelte praktiske modeller basert på differensiallikninger
 • bruke partiell derivasjon, drøfting av funksjoner med 2 variabler og maksimering under bibetingelser
 • benytte matematisk modellering med differensiering

ha generell kompetanse til å

 • løse konkrete problemstillinger innenfor fiskeri, biologi og økonomifagi ved hjelp av matematiske metoder
 • analysere og tolke matematiske modeller
 • kunne selvstendig analysere fiskerifaglige, biologiske og økonomiske problemstillinger ved hjelp av matematikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen gis som Multiple Choice. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav:

 • To obligatoriske øvelser må være bestått for å gå opp til eksamen
 • Obligatorisk oppmøte på oppgaveseminarene (80%)

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FSK-1102