høst 2021
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk - 10 stp

Sist endret: 16.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Lokalt opptak gjennom søknadsweb med søknadskode 9197 - enkeltemner i realfag.  


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-0100 Generell fysikk 7 stp
FYS-1050 Fysikk for ingeniører 7 stp
DS108 Fysikk 7 stp

Innhold

Emnet er tilpasset studenter som ikke skal studere fysikk videre, men tar sikte på å gi en grunnleggende innføring i fysikk. Studentene blir kjent med grunnleggende definisjoner og begreper innen de mest sentrale temaene av klassisk og moderne fysikk. Studentene får en innføring i mekanikk for punktpartikler, fluidmekanikk, mekaniske bølger, lyd, kinetisk gassteori, klassisk termodynamikk, elektriske og magnetiske felt, kjernefysikk og radioaktivitet. Emnet bygger på Fysikk 1 fra videregående skole. Mye av pensum vil være repetisjon fra Fysikk 1 og 2 fra videregående skole, men noe av innholdet vil være matematisk vanskeligere. Emnet inneholder mindre fordypning og er mindre matematisk vanskelig enn FYS-0100 Generell fysikk.  

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan

 • kjenne til bevegelseslikninger i en og flere dimensjoner
 • formulere Newtons lover
 • forstå arbeid og energi
 • kjenne til lineært moment
 • beskrive trykk, tetthet og oppdrift for gasser og væsker
 • formulere Bernoullis likning
 • kjenne til bølger og lyd
 • kjenne til temperatur, varmelære og varmetransport
 • forstå elektrisk ladning og strøm
 • kjenne til elektriske og magnetiske felt
 • kjenne til radioaktivitet

 

Ferdigheter - Studenten kan

 • finne massepunktet til enkle former/figurer
 • beregne og skissere kraftvektorer
 • beregne og skisser bevegelsen av legemer i gravitasjonsfeltet
 • finne trykket (eller andre egenskaper) i en gass ved bruk av den ideelle gassloven
 • beregne elektrisk kraft og potensial omkring punktladninger
 • beregne halveringstid i radioaktive prosesser

 

Generell kompetanse - Studenten kan

 • benytte matematiske formler til å beskrive fysikkens lover og fenomener
 • uttrykke seg skriftlig på en ryddig og presis måte ved løsning av oppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i to parallelle spor. Et spor for campusstudener som følger ordinær undervisning ved UiT-Norges arktiske universitetet og et spor for studenter som tar emnet nettbasert.

Campusstudenter:

Forelesninger: 35  timer

Øvelser: 30 timer

Det legges opp til 1-2 forelesninger og én øvingsgruppe per uke. Forelesningene vil ha en dialogisk form med stort fokus på forståelse av begreper. Det forventes at studentene forbereder seg til disse forelesningene ved hjelp av tilgang til mye elektronisk undervisningsmateriale i Canvas. Øvelsene blir brukt til å øve på å løse fysikkproblemer, som er svært viktig for å lære seg fysikk.  

Nettstudenter:

Studenter som tar emne via Internett registrerer seg som nettstudent i StudWeb.  Nettstudentene vil få tilgang til læringsinnhold som korte forelesningsvideoer, oppgaver og annet undervisningsmateriale i Canvas.  Nettmøtene arrangeres i Microsoft Lync og vil bli brukt til oppsummering av fagstoffet og spørsmål fra studentene.

Nettmøte: 1 gang per uke.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Inntil 5 obligatoriske oppgaver må være levert og godkjent.

Eksamen:

 • En midtveis, digital hjemmeeksamen av 3 dagers varighet som teller om lag 30 %
 • En avsluttende, digital hjemmeeksamen av 3 timers varighet som teller om lag 70 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet. 4 timers digital hjemmeeksamen som teller 100%.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen. Utsatt midtveis, digital hjemmeeksamen arrangeres i løpet av semesteret eller tidlig i påfølgende semesteret, teller om lag 30%. Utsatt avsluttende, digital hjemmeeksamen arrangeres tidlig i påfølgende semester, teller om lag 70%.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-0001