høst 2021
GEO-1001 Innføring i geologi - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

GEO-101 Innføring i geologi 10 stp
GEO-1002 Naturgrunnlaget - basis for ressurser, miljø og samfunn 3 stp
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp
BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk 2.5 stp

Innhold

I innledningen beskrives jordens dannelse, alder og sammensetning. Den geologiske syklusen og grunnleggende geologiske prinsipper forklares. Emnet fortsetter med forelesninger om prosesser og produkter i jordens indre og på overflaten: mineraler, bergarter, bergartsdannende prosesser, platetektonikk, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen, jordskjelv og jordens indre, forvitring, erosjon og avsetning forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser. Grunnvann og energi- og mineralressurser omhandles, likeså miljøgeologiske aspekter av faget. Under øvelsene gjennomgås de vanligste mineraler og bergarter, og landformer studeres ved hjelp av kart og flybilder. En tre dagers feltekskursjon holdes i september, i begynnelsen av kurset. Studentene besøker da en rekke lokaliteter med variert geologi, og skriver rapport og presenterer muntlig sine observasjoner.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • oversikt over Jordens alder, dannelse og sammensetning, samt de de viktigste geologiske prosessene som virker inni og på Jordens overflate
 • bred kunnskap om  de viktigste mineraler og bergarter, og hvordan de dannes
 • kunnskap om platetektonikk og dens drivkrefter, samt om vulkanisme, jordskjelv, fjellkjededannelse og deformasjon av jordskorpen
 • kjennskap til forvitring og erosjon, samt forskjellige typer avsetninger forårsaket av massebevegelse, elver, breer, vind og marine prosesser
 • en grunnleggende forståelse for fossiler og deres betydning, dateringsmetoder og stratigrafiske prinsipper som benyttes i geologien.

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjøre rede for Jordens indre oppbygning, med de viktigste enhetene og deres sammensetning
 • beskrive og identifisere de viktigste bergartsdannende mineralene og de vanligste bergartstypene
 • forklare hvordan forskjellige typer magma kan dannes
 • forklare hva diagenese og metamorfose er, og hva som skiller bergarter med ulik metamorfosegrad
 • gi en forenklet beskrivelse av prosessene som er aktive på jordoverflatenog hvordan forskjellige typer landskapsformer og avsetninger dannes

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle grunnleggende geologiske begreper, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det geologiske fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bruke sin teoretiske geologiske kunnskap i felt
 • utvikle sine geologiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

36 timer forelesninger og 22 timer øvelser, samt 3 dager feltekskursjon.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

-godkjente øvelser

-godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutsytr (hjelmer, refleksvester etc.) og bruk av geologisk ustyr i felt (hammer, lupe, spade etc.)

-godkjent ekskursjonsrapport


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-1001