høst 2021
GEO-2007 Historisk og regional geologi - 10 stp

Sist endret: 10.03.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

Emnet er todelt tematisk. Første delen gir en oversikt over jordens geologiske og paleogeografiske utvikling over tid, livets oppstående og utvikling, de viktigste fossilgrupper, samt grunnleggende stratigrafiske prinsipper.  Andre delen gir en innføring i Norges berggrunn og geologiske utvikling fra prekambrium frem til i dag, med vekt på fastlands-Norge, kontinentalsokkelen (inkl. Nordsjøen, Midtnorsk sokkel og Barentshavet), og Svalbards geologi.

I øvelsene vil første delen vektlegge identifikasjon av fossiler og fossilgrupper fra de ulike geologiske tidsperiodene. I andre delen skal studenten besvare sentrale spørsmål knyttet til Norges geologiske utvikling, fra arkeikum og frem til i dag.


Anbefalte forkunnskaper

GEO-2002 Strukturgeologi - berggrunnskart, GEO-2003 Kvartærgeologi, GEO-2005 Sedimentologi

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har

 • forståelse for jordens historie med vekt på organismers utvikling
 • kunnskap om de viktigste geologiske tidsperioder og hendelser
 • kunnskap om fastlands-Norges, kontinentalsokkelens (inkl. Nordsjøen, Midt-norsk sokkel og Barentshavet) og Svalbards geologiske historie
 • forståelse for fjellkjededannelse og fjellkjedekollaps med vekt på den kaledonske fjellkjeden

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og beskrive fossiler ( dyr og planter) fra viktige geologiske tidsperioder, med vekt på sporfossiler, trilobitter, mollusker, brachiopoder, bryozorer, graptolitter, echinodermer og koraller
 • besvaresentrale spørsmål om Norges geologiske utvikling fra arkeikum og frem til nåtiden
 • gjøre rede for kontinental riftdannelse, sedimentasjon og passiv marginutvikling knyttet til den norkse kontinentalsokkelen og Barentshavmarginen
 • finne, vurdere og benytte geologisk litteratur og metoder

Generell kompetanse

Studenten har

 • innsikt i jordens geologiske hstorie over tid, livets oppstående og utvikling, de viktigste fossilgruppene, samt grunnleggende stratigrafiske prinsipper
 • kjennskap til Norges bergggrunnsgeologi i tid og rom som utgangspunkt for å løse geologiske problemstillinger
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen historisk og regional geologi og oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

36 timer forelesning og 24 timer øvelser.

Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%. 

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2007