høst 2021
HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - 10 stp

Sist endret: 03.12.2021

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i vernepleie og sykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. 10 stp
HEL-0730 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Hammerfest 10 stp
HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.  


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

 • Kan beskrive hvordan det norske helse - og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet.
 • Kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse - og velferdssystemet.
 • Kan forklare betydningen tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helse - og velferdstjenester.
 • Kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.
 • Kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker og helse - og velferdssystemet.
 • Kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan diskutere egen relasjons - og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i et tverrfaglig samarbeid.
 • Kan bidra med egen- og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse - og velferdssystemet.
 • Kan reflektere over hvordan egne verdier og måte å kommunisere på kan påvirke møte med andre.
 • Kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. 

Arbeidskrav:

- Gruppearbeid med framlegg på seminar

- Skriftlig innlevering om akademisk tekstforståelse og skriving

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis 2 forsøk på å få arbeidskravene godkjent.

Det arrangeres utsatt- /kontinuasjonseksamen i emnet. Adgang til disse er regulert av studie- og eksamensforskriftens § 25 og § 26.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-0750