høst 2021
HIF-3301 Forskningsdesign, teori og metode for mastergrad i russlandsstudier - 15 stp

Sist endret: 16.09.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i Russlandstudier. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler planlegging og gjennomføring av en masteroppgave om Russland med statsvitenskapelige, historiefaglige eller kulturfaglige tema, og gir samtidig innblikk i pågående russlandsforskning ved Institutt for språk og kultur (ISK), Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) og Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). 

Utarbeiding av prosjektskisse for masteroppgave utgjør en sentral del av emnet, med vekt på utvikling av problemstilling, lokalisering og innhenting av materiale og litteratur, felt- og arkivarbeid, bruk av databaser, disponering, skriveprosessen, argumentasjonsanalyse osv. Emnet behandler i tillegg teori og metode knyttet til kultur- og samfunnsvitenskapelig russlandsforskning, med særlig vekt på sivilsamfunn, identitet, etnisitet og nasjonalisme. Det gis innføring i aktuell vitenskapsteoretisk og metodisk litteratur knyttet til representasjons- og kulturanalyse, samt kvalitativ og kvantitativ metode. Emnet inneholder et særlig fokus på de russiske nordområdene, både historisk og i dag.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om: 

  •  sentrale begrep innenfor nyere kultur- og samfunnsvitenskapelig teori, og gjøre rede for hovedtrekk i nyere forskning på russisk historieskriving, nasjonalisme, identitet og etnisitet særlig knyttet til nordområdene.

Ferdigheter

Studentene kan:

  • designe en masteroppgave og kjenne til hvordan problemstillinger knyttet til denne blir utviklet
  • kjenne til hvor sentralt materiale knyttet til oppgaven kan finnes og kunne nyttiggjøre seg litteratur knyttet til forskningsfeltet.

Kompetanse

  • Studentene skal kunne utforme en prosjektskisse, og plassere egen planlagt faglig oppgave som et selvstendig prosjekt i forhold til andre vitenskapelige arbeider innenfor fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Forelesninger og seminar. Emnet baserer seg på utvalgte forelesninger fra HIS-3001, SVF-3003, SVF-3004 og SVF-3005 samt forelesninger som er utviklet særlig for HIF-3301.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Muntlig presentasjon av prosjektskisse, med medstudent som opponent og innlevering av prosjektskissen (ca.10 sider / ca. 4000 ord). Prosjektskissen vurderes til Godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

En ukes hjemmeoppgave over gitt tema på ca. 10 sider (ca. 4000 ord) i slutten av semesteret. Besvarelsen blir evaluert etter karakterskalaen A-F, der F er ikke-bestått

Det tilbys kontinuasjoneksamen ved karakteren F. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret. 


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: HIF-3301