høst 2021
HIS-1050 Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. - 10 stp

Sist endret: 23.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for nye studenter på historie - nettbasert førstesemesterstudium, bachelorprogrammet i historie, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i historie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.


Studiepoengreduksjon

HIS-1000 Introduksjonskurs i historie: Hvordan historie blir til 10 stp
HIS-1000 Hvordan historie blir til - Belyst gjennom forholdet mellom stat og minoriteter 10 stp
HIS-1000 Introduksjon i historie: Hvordan historie blir til 10 stp

Innhold

Historiefaget er blitt omtalt som "vitenskapen om forandring"; studiet av hvordan folk samhandler og hvordan samfunn endrer seg. Grunnleggende for faget er at studiet av fortida gir oss det langtidsperspektivet som vi trenger både for å forstå de raske endringene i vår egen samtid og de langsomme og langsiktige bevegelsene som har formet det mangfold av samfunnsformer vi er omgitt av. I dette emnet vil studentene bli ført inn i de store spørsmålene som ligger til grunn for faget - fagets hva, hvordan og hvorfor. I tillegg er det i undervisningen lagt vekt på analyse og skriving av akademiske tekster.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Historiefaget som egen disiplin og om fagets utvikling over tid
 • det viktigste og mest brukte historiekildemateriale og dets muligheter og begrensninger i en del relevant teori.
 • relevant teori
 • grunnleggende forståelse for krav til faglige tekster
 • hvordan kilder, data og informasjon utnyttes i akademiske tekster.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Være i stand til å reflektere over fagets særegenhet og besvare oppgaver knyttet til historiske kilder og metode
 • kunne analysere fagstoff og trekke egne slutninger
 • benytte relevante resultater fra forskning innenfor faget
 • skrive en argumenterende tekst basert på kjennskap til fagets innhold og egenart.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamenspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningen er delt i 9 bolker. For hver bolk foreligger det to forelesninger på 30 minutter som er tilgjengelig på nettet. I tillegg vil det for hver bolk bli lagt ut øvingsoppgaver, oppgaver for innlevering samt tekster, annen litteratur og lenker som er av relevans for studiet. Det blir lagt til rette for nettdiskusjoner, kommentarer etc.

En egen nettbolk vil legge vekt på informasjonskompetanse samt analyse og skriving av faglige tekster. Her vil Universitetsbibliotekets nettbaserte opplegg bli lagt til grunn.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav: Studenten må ha vist aktivitet i form av godkjente innleveringer eller nettdiskusjoner i minimum 6 av de 9 bolkene.

Eksamen: En hjemmeoppgave på ca. 5 sider (ca. 2000 ord) som leveres i slutten av semesteret. Vurderes etter karakterene A-F. Studentene får tilbud om kollektiv veiledning ved utlevering av oppgaven. Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HIS-1050