høst 2021
IDR-2240 Fordypningsprosjekt - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

1. og 2. år av bachelorprogrammet må være gjennomført før en kan framstille seg til eksamen i emnet.

Studiepoengreduksjon

IDR-2290 Fordypningsprosjekt 10 stp

Innhold

Emnet gis med dette innholdet for kull 2020 og tidligere. For kull 2021 vil det komme en revidert emneplan

Emnet er felles for alle studenter på bachelor i Arktisk friluftsliv og naturguiding og bachelor i Idretsvitenskap. Sentralt i emnet er et prosjekt der  studentene i grupper skal fordype seg i ett tema innen idrett, friluftsliv eller naturguiding. Hensikten med fordypningsprosjekt er at studentene skal oppøve sine ferdigheter, kunnskaper og sin generelle kompetanse innen temaet for fordypningsprosjektet.


Hva lærer du

Kunnskap

•    Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, metoder og HMS innenfor valgt fordypningstema

•    Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pedagogikk og ledelse knyttet til valgt fordypningstema

•    Kan oppdatere sin kunnskap innenfor metoder og HMS innenfor valgt fordypningstema

•    Har kunnskap om fordypningstemaets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

•    Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i den fordypningen de velger.

•    Kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer til å formidle idrett, friluftsliv eller naturguiding gjennom fordypningsprosjektet

 •    Kan reflektere over egen faglig utøvelse i fordypningsprosjektet og justere denne under veiledning av medstudenter og faglærer.

•    Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid  til å planlegge, gjennomføre og veilede innen fordypningstema.  

 

Generell kompetanse

•    Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til tema i fordypningsprosjektet

•    Kan planlegge og gjennomføre og evaluere egen læring gjennom fordypningsprosjekt som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•    kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fordypningstema,  reflektere over egen læring  og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til veiledning, trening og ledelse av grupper.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Studentene må påregne å arbeide ca 250 timer med emnet. Arbeidsformene i emnet er felles undervisning og seminarer, samt selvstendig studentarbeid og prosjektarbeid i grupper. Tema for fordypningsprosjektet styres av faglærerne og bygger på kompetanse fra første og/eller andre år i bachelorprogrammet. Gruppen definerer felles læringsmål for sitt fordypningsprosjekt. Innenfor felles læringsmål skal det defineres individuelle delmål. Fordypning kan gjennomføres i trenerrollen, veiledning i friluftsliv eller naturguiding. Formidling skal primært gjennomføres mot studentgruppa friluftsliv, internasjonale studenter i friluftsliv, studentgruppa i idrett. I tillegg kan det være aktuelt å gjennomføre dette mot skole, idrettslag, gruppe innen frivillig idrett, organisasjoner, reiseliv/næringsliv eller annen gruppe.  

Eksamen

Arbeidskrav

  •     Plan for fordypningsprosjekt.
  •     Egenvalgt pensum
  •     Individuelt refleksjonsnotat om egen læring gjennom fordypningsprosjekt.
  •     Aktiv deltagelse på fordypningsprosjektet.
  •     Gruppevis presentasjon av resultat og prosessen av fordypningsprosjektet for klassen.
  •     Aktiv deltagelse på andre studentgruppers presentasjoner.  

 

Eksamen og vurdering

 

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i refleksjonsnotat fra fordypningsprosjekt. Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studentgruppen adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: IDR-2240