høst 2021
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp

Sist endret: 11.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Studiepoengreduksjon

D-110 Innføring i programmering 10 stp
INF-1100 Innføring i programmering 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning ved hjelp av programmering i lavnivåspråk. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene har:

 • grunnleggende kunnskap om programmering og algoritmisk problemløsning i lavnivåspråk
 • grunnleggende kunnskap om data- og kontrollstrukturer, og en grunnleggende introduksjon til algoritmisk kompleksitet
 • grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte, og sammenhengen mellom dette og programmer

Ferdigheter - Studentene kan:

 • utvikle egne programmer fra en problembeskrivelse
 • analysere programmer med hensyn på algoritmisk kompleksitet
 • beskrive datamaskiners virkemåte og sammenheng mellom dette og kjørende programmer
 • sette seg inn i nye programmeringsspråk

Generell kompetanse - Studentene forstår:

 • det å løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer skrevet i lavnivåspråk
 • hvordan datamaskiner virker og hvordan dette henger sammen med programmer og programmering

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil 4 skriftlige innleveringer vurdert til Godkjent / Ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester for de som ikke fikk bestått karakter ved siste ordinære eksamen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Gis tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

- Forskrift for studier og eksamener ved UiT


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1100