høst 2021
JMO-3001 Grunnleggende jordmorfag - 10 stp

Sist endret: 03.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

Jordmors ansvarsområde og funksjon

Emnet omhandler grunnleggende jordmorfag knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. I emnet inngår innføring i jordmorfaglig virksomhet og jordmor som profesjon inkludert rammeverk, styringsdokumenter, historie, yrkesetikk, faglig ledelse og grunnlagstenkning i jordmorfag.

Grunnleggende og spesielle fag

Embryologi og fosterutvikling, svangerskapets, fødselens, barseltidens og det nyfødte barnets anatomi og fysiologi, fødselssmerte og smertelindring

Akademisk kompetanse og kunnskapsgrunnlag i jordmorfag

Emnet omhandler bevisst forhold til ulike kunnskapskilder i jordmorfag, akademisk skriving og faglig formidling skriftlig og muntlig

Emnet gjennomføres i 1.semester og ses i sammenheng med praksisemnet JMO-3002. Emnet er obligatorisk.


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten har

 • bred kunnskap om jordmors ansvarsområde og funksjon, definisjon av jordmor og gjeldende nasjonale og internasjonale lovverk og styringsdokumenter som definerer virksomheten (BC-nivå)
 • avansert kunnskap om prinsipper for demedikalisert fødselsomsorg, inkludert teknikker for fosterovervåking og ulike former for smertelindring under fødsel

spesialisert kunnskap om embryologi og svangerskapets, fødselens og barseltidens anatomi og fysiologi

 • spesialisert kunnskap om det nyfødt barnet inkludert foster- og nyfødtfysiologi og patologisk pediatri (0-6 uker)
 • bred kunnskap om ulike håndgrep og undersøkelsesteknikker som brukes i svangerskap-, fødsel og barselomsorg (BC-nivå)
 • bred kunnskap om helhetlig jordmorfag der svangerskap, fødsel og barseltid, inkludert amming ses i et fysiologisk-, psykologisk- og livshendelsesperspektiv. Familiedannelse og perspektiver på fars/medmors rolle inngår (BC-nivå)
 • spesialisert kunnskap om urbefokningsperspektiv relatert til svangerskap, fødsel og barseltid
 • spesialisert kunnskap i profesjonell kommunikasjon i jordmorfag
 • bred kunnskap om jordmorfagets kunnskapsgrunnlag og prinsippene for kunnskapsbasert praksis (KBP) (BC-nivå)
 • bred kunnskap om modeller for kvalitetsforbedring og nytenking (BC-nivå)

 

Ferdigheter: Studenten kan

 • beherske faglig håndverk i simulerte øvingssituasjoner (f.eks Leopolds håndgrep, teknikker for fosterovevåkning, støtteteknikk ved fødsel og suturering) BC-nivå
 • søke opp, lese og kritisk vurdere forsking
 • enkeltvis eller i gruppe fordype seg i og presentere et avgrenset jordmorfaglig tema.

Generell kompetanse: studenten  kan

 • skriftlig og muntlig diskutere og/eller reflektere over problemstillinger knyttet til grunnleggende jordmorfag ved hjelp av faglige begreper og oppdatert kunnskap
 • anvende kunnskap og ferdigheter til å diskutere betydningen av relasjon mellom kvinnen og jordmorkan anvende kunnskap og ferdigheter til å kommunisere og analysere betydningen av relasjonen mellom kvinnen og jordmor


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

 • E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis
 • Muntlig fremlegg

Eksamen:

Individuell hjemmeeksamen

Vurderingsuttrykk karakter A-F der F gir ikke bestått

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: JMO-3001