høst 2021
JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet - 20 stp

Sist endret: 03.05.2021

Emnetype

Klinisk brukerrettet praksis

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne


Innhold

Praksis på føde-/barselavdeling (kvinneklinikk eller lokalsykehus) og nyfødtintensivavdeling.

Emnet fokuserer på grunnleggende jordmorfaglige oppgaver rettet mot mottak av gravide og fødende, inneliggende gravide, fødende, barselkvinner, det nyfødte barnet og partner/eventuelt andre pårørende

Studentene skal diskutere og begrunne arbeidet utfra i en grunnleggende forståelse for faget.

Studentene skal reflektere over jordmorfaget, kvinneperspektiv, egne praksisopplevelser og egen yrkesidentitet på et grunnleggende nivå

Emnet gjennomføres i 1.semester og ses i sammenheng med JMO-3001. Emnet er obligatorisk og dekker, i lag med emnene JMO-3004, JMO-3006 og JMO-3009, utdanningens praksisstudier.


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten har

 • avansert kunnskap om verdi- og lovgrunnlag for brukermedvirkning og informert samtykke
 • avansert kunnskap om erfaringskunnskapens betydning i jordmorfag
 • spesialisert kunnskap om grunnleggende jordmorfag og jordmorfaglig virksomhet  

Ferdigheter: Studenten kan

 • utføre grunnleggende observasjoner og undersøkelser ved mottak av fødekvinne, under fødsel og i barseltid (mor og barn) Observasjoner og undersøkelser kan være Leopolds håndgrep, vaginalundersøkelse, lytte med jordmorstetoskop, apgar -score, observasjon av nyfødt, ammeteknikk med mer
 • på et selvstendig grunnlag være en profesjonell ledsager under ukompliserte fødselsforløp. (støtte, veilede, informere kvinnen, faglig vurdere, tilby og administrere ikke-medikamentell smertelindring, ivareta brukermedvirkning og inneha en demedikalisert holdning til fødsel med mer)
 • teknikker for å forebygge alvorlige fødselsrifter
 • anvende medisinsk- tekniske hjelpemiddel i tråd med faglige retningslinjer og avdelingens prosedyrer
 • tilrettelegge for optimal mor/barn samspill og god ammestart, veilede begge foreldrene i amming, ernæring, stell og observasjon av barnet
 • observere det syke og premature nyfødte barnet, samt legge til rette for foreldrekontakt og samarbeid mellom nyfødtintensiv og føde-/barselavdeling
 • tilpasse innhold i informasjon og kommunisere profesjonelt i møte med kvinnen og familien

 

Generell kompetanse: Studenten

 • kan beskrive observasjoner og faglig begrunne eventuelle jordmorfaglige tiltak på et grunnleggende nivå
 • kan yte respektfull og sensitiv jordmorhjelp i tråd med yrkesetiske retningslinjer.
 • tar initiativ til å samarbeide med kvinnen/familien, veiledningsjordmor, faglærer og kollegaer fra egen og andres profesjoner
 • kan beskrive og reflektere over egen praksiserfaring skriftlig og med et akademisk språk 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings/veileders språk er i hovedsak norsk, men kan også være svensk eller dansk. Tekster/arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Studentene er som hovedregel under veiledning av fast/faste jordmor/jordmødre, men kan også veiledes av andre jordmødre, leger eller andre relevante yrkesgrupper i konkrete situasjoner.

Selvstudie inngår i form av arbeidskrav og lesing av pensum, retningslinjer, forskning og andre relevante kunnskapskilder.


Eksamen

Vurdering:

Praksis

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

 

Arbeidskrav:

 •  
  • Personlig målsetting (skriftlig)
  • Selvvurdering til midt- og sluttvurdering (skriftlig)
  • To skriftlige tekster/oppgaver

Kontinuasjonseksamen:

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: JMO-3002