høst 2021
JMO-3007 Helsefremmende og forebyggende jordmorfag - 5 stp

Sist endret: 03.05.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler seksuell, reproduktiv og perinatal kvinnehelse som lokal og global utfordring, og grunnlag for jordmorvirksomhet fra pubertet til postmenopausen. Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, samfunns-, internasjonalt og globalt nivå. I dette inngår menneskerettigheter, juridiske føringer og etikk knyttet til seksuell og reproduktiv helse. Emnet vil gi innføring i kulturell trygghet og helsepedagogikk som holdning og verktøy i svangerskapsomsorg i tillegg til undervisning med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Det vil bli gitt innføring i relevant gynekologi samt undervisning og praktisk trening rettet mot svangerskapsomsorg, seksualitet, familieplanlegging og prevensjon.

Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten

 • har spesialisert kunnskap om kvinners reproduktive og seksuelle helse og rettigheter
 • har avansert kunnskap om ulike prevensjonsmidler og metoder fra pubertet til menopause
 • har avansert kunnskap om gynekologiske tilstander med relevans for jordmorfag, herunder også prevensjonsveiledning og seksuell helse
 • har inngående kunnskap om sentrale helsebegrep og jordmorfaglig relevante helseteorier
 • har avansert kunnskap om kommunikasjonsteori og helsepedagogikk i jordmorfaglig arbeid
 • kan analysere komplekse samfunnsmessige og kulturelle jordmorfaglige problemstillinger som har betydning for seksuell, reproduktiv og perinatal helse og rettigheter
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver relevante for jordmors helsefremmende arbeid

 

Ferdigheter: Studenten  

 • kan selvstendig analysere og redegjøre for jordmorfaglige problemstillinger i forebyggende og helsefremmende arbeid
 • kan selvstendig vurdere og utøve administrasjon av prevensjonsmidler i simulerte situasjoner
 • kan arbeide kunnskapsbasert, helsepedagogisk og kultursensitivt i møte med tjenestebrukere
 • kan på avansert nivå drøfte relasjonskompetanse som forutsetning for helsefremmende arbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til retningslinjer og anbefalinger for helsefremmende arbeid i jordmorfaglig kontekst
 • kan selvstendig utføre grunnleggende undersøkelser og dokumentasjon i svangerskapsomsorg samt gjennomføre svangerskapskonsultasjoner under veiledning.

 

Generell kompetanse: Studenten

 • kan analysere og drøfte sammenhenger og utfordringer for tverrkulturell og global profesjonsutøvelse innenfor jordmorfag
 • kan analysere og drøfte jordmorfaglige modeller og diskutere ulike perspektivers konsekvenser for brukerrettet jordmorvirksomhet
 • kan selvstendig analysere og gjøre rede for relevant fagkunnskap i tverrprofesjonell samhandling innen forebyggende og helsefremmende arbeid
 • identifiserer og anerkjenner etiske utfordringer og behovet for egen kontinuerlig utvikling og læring
 • har spesialisert kompetanse om det jordmorfaglige profesjonelle ansvaret


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil som hovedregel være norsk. Det kan forekomme undervisning på svensk, dansk og engelsk

Eksamen og arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Det veksles mellom forelesning, seminar, e-læring, gruppearbeid, selvstudie og ferdighetstrening.

Eksamen

Forkunnskapskrav:

bestått JMO-3001, JMO-3002, JMO-3003 og JMO-3004.

Arbeidskrav:

 • Skriftlig oppgave
 • Muntlig fremlegg

Eksamen:

Individuell hjemmeeksamen, selvvalgt tema.

Vurderingsuttrykk karakter A-F der F gir ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved ikke bestått eksamen arrangeres det ny eksamen påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: JMO-3007