høst 2021
JUR-3618 Havressursrett - 15 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Havressursrett er et enkeltemne på masternivå, og tilbys i høstsemesteret.

Emnebeskrivelsen må se i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Fagbeskrivelse for femte avdeling ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.


Opptakskrav

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT. Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Andre kan etter søknad gis opptak til emnet, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap (reglementet) § 5. For fakultetets studenter forutsetter opptak til emnet bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap, jf. Reglementet § 7 nr. 3.

Innhold

Pensum og undervisning i spesialfaget bygger videre på studentenes kunnskaper innen fag som folkerett, EU/EØS-rett, forvaltningsrett, statsrett, strafferett, og metodiske kunnskaper og ferdigheter.

Havressursrett omhandler sentrale rettsregler om produksjon av norsk sjømat ved havbruk og fangst av viltlevende marine ressurser, samt handel med norsk sjømat innen EU/EØS-området. Emner:

 • Forvaltningssystemet for bærekraftig havbruk og fangst av viltlevende marine ressurser
 • Etablering av havbruksanlegg og deltakelse i ervervsmessig fiske
 • Maksimalt tillatt biomasse (MTB) på lokalitet og kvotesystemet i fiskeriene
 • Førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser
 • Drift av havbruksanlegg og utøvelse av ervervsmessig fiske
 • Vern av etablert posisjon
 • Overføring av tillatelser
 • Håndheving (kontroll og sanksjon)
 • Markedsadgang og kvalitetskrav i EU/EØS-området for norsk sjømat


Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått spesialfag har studentene:

 • Avansert kunnskap om grunnleggende hensyn og forvaltningsprinsipp for akvakultur og havressursforvaltning.
 • Avansert kunnskap om reglene for etablering av oppdrettslokalitet og tillatelse til å drive oppdrett.
 • Avansert kunnskap om retten til deltakelse i ervervsmessig høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser med norske fartøy.
 • Avansert kunnskap om kvotesystemet i de ervervsmessige fiskerier og prinsippet at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge.
 • Avansert kunnskap om håndheving (kontroll og sanksjon) ved overtredelse av fiskeri- og havbrukslovgivningen.
 • Avansert kunnskap om markedsadgang og kvalitetskrav i EU/EØS-området for norsk sjømat.
 • God kunnskap om havrettens betydning for norsk fiskeriforvaltning, herunder miljørettslige prinsipp. 
 • God kunnskap om overføring av fiskeri- og havbrukstillatelser.
 • God kunnskap om havbruks- og fisketillatelsers grunnlovsvern.
 • Kunnskap om driftskrav for havbruk og reglene om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser.
 • Kunnskap om organiseringen av forvaltningen av ervervsmessig fiske og havbruk
 • Kunnskap om reglene om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

 

Ferdigheter

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Identifisere og analysere akvakultur- og havressursrettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på bakgrunn av de tilgjengelige rettskilder på området og i tråd med juridisk metode.
 • Anvende sin kunnskap om akvakultur- og havressursrett på en forsvarlig måte ved de skjønnsmessige avveiningene som reiser seg innenfor fagområdet.
 • Fremstille akvakultur- og havressursrettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten.
 • Bruke de tilegnede kunnskapene i akvakultur- og havressursrett til å holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet og til å videreutvikle sine ferdigheter.  

 

 

Generell kompetanse

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Anvende de ovennevnte kunnskapene og ferdighetene i faget individuelt og i samarbeid med andre,
 • Kommunisere faglige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter fra faget på relevante rettsområder, arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid med problemstillinger innenfor akvakultur- og havressursrett særlig kan lede til, og håndtere disse på en forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 15 samlinger, hver på to undervisningstimer, det vil si sammenlagt 30 timer. Undervisningen er problemorientert. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene ved gjennomgang og drøfting av oppgaver. Undervisning tilbys kun i høstsemesteret.

Dersom det er mindre enn 4 undervisningspåmeldte studenter i emnet, vil det ikke bli arrangert undervisning.

Norsk er undervisnings- og eksamensspråk. Deler av undervisningen kan bli holdt på engelsk.


Eksamen

Eksamensformen er en 6 timers skriftlig skoleeksamen, hvor eksamensoppgaven(e) kan inneholde teoretiske og/eller praktiske problemstillinger. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, med F som ikke bestått. Kandidater som får bedømmelsen F har rett til å kontinuere, jf. forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JUR-3618