høst 2021
KVE-3110 Narrasjonsteori - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i kvensk og finsk mastergrad, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergradsstudiet i kvensk og finsk.

Opptakskrav

fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i finsk eller kvensk. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i kvensk eller finsk.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

I emnet vil du studere sentrale litteraturteorier og metoder med eksempler fra kvensk litteratur og kvenbeskrivelser i annen litteratur. Skjønnlitterære tekster plasseres i en allmenn kunstteoretisk og litterær kontekst, med spesiell fokus på minoritetstematikk. Hovedlinjer av fagets historie og utvikling studeres. Du vil spesialisere deg på en forfatter, et tema eller en litterær sjanger og gjøre deg kjent med både skjønnlitterære tekster og teori fra et valgt tema.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

•    de sentrale litteraturteoriene og fagets allmenne historie

•    sentral tematikk og tolkningstradisjoner i kvensk litteratur

Ferdigheter

Du kan:

•    analysere og tolke litterære tekster historisk, sosialt og sjangermessig

•    skrive analytisk og presist om litteratur

•    beherske fagets grunnleggende terminologi og kunne anvende dette i sin argumentasjon

•    lese skjønnlitteratur i lys av en relevant teori og velge en passende metode som arbeidsredskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk og norsk

Undervisning

Emnet tilbys etter behov enten på vår- eller på høstsemesteret omtrent annet hvert år. Undervisningsformer vil være forelesninger og skriftlige presentasjoner. Studentene tar kontakt med faglærer i begynnelsen av semesteret for å avtale individuell veiledning. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby forelesninger, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

•    én skriftlig oppgave på ca. 8-10 sider

Arbeidskravet vurderes med "Godkjent" / "Ikke godkjent".

Eksamen består av:

•    en ukes hjemmeeksamen på ca. 8 - 10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3110