høst 2021
KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale kunsthistoriske epoker, som basis for utdypende studier av epokene i bachelorstudiets påfølgende semestre. Grunnleggende opplæring i verksbeskrivelse og analyse gjennom nettaktiviteter og andre øvelser og bruk av ulike kildetyper er sentrale deler av emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om analyse av kunstverk
 • kunnskap om kunsthistoriske epoker
 • forståelse av kilder og kildekritikk
 • forståelse av kunsthistorikerens grunnleggende arbeidsmåter

Ferdigheter

Du kan:

 • verksbeskrivelse og - analyse
 • grunnleggende evne til å anvende sentrale fagbegreper
 • finne fram til og bruke relevante kilder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 8 forelesninger på nett, individuelt og gruppebasert arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene er organisert med utgangspunkt i pensumlitteraturen og har som hovedmål å gi grunnleggende oversikt over sentrale kunsthistoriske epoker. Til hver forelesning presenteres en nettbasert analyse av et verk. I tillegg kommer 8 studentaktiviteter/selvtester (hvorav 4 er obligatoriske). og 4 nettmøter (hvorav 2 er obligatoriske). Arbeidet i det digitale klasserommet legger opp til refleksjon om tema og begrep som tas opp i forelesninger og pensum. Det forutsettes en høy grad av egenaktivitet og selvstendighet. Det gis 4 gruppeveiledninger på nettmøtene og 1 individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • 4 (av 8) studentaktiviteter/selvtester.
 • 2 (av 4) nettmøter.
 • En skriftlig og visuell presentasjon av begrep.
 • Gjenomført iKomp-kurs.

Eksamen består av:

 • En semesteroppgave i form av skriftlig og visuell dokumentasjon og analyse av oppgitt verk, tekstomfang 6 sider (2200-2500 tegn (inkl. mellomrom) pr. side). Semesteroppgaven skrives under veiledning. 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-0100