høst 2021
KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid. Det omfatter praktiske øvelser i møte med kunstverk i Tromsø og Roma. Du får trening i bruk av fagterminologi, analysemetoder, muntlig, skriftlig og visuell dokumentasjon av verk. Feltarbeidet i Roma (varighet en uke) er obligatorisk for programstudenter på kunsthistorie. Det gis økonomisk støtte til studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i kunsthistorie til denne ekskursjonen. Det er også mulig for andre registrerte studenter å delta, hvis de dekker utgiftene selv. Studenter som ikke har anledning til å delta, må søke fritak. Disse studentene må skrive en egen arbeidsoppgave over oppgitt emne.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • god kunnskap om kunsthistoriske dokumentasjonsformer
 • forståelse av praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid
 • god kjennskap til begrepsapparat og metoder knyttet til billedkunst og arkitektur

Ferdigheter

Du kan:

 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en god måte
 • ta i bruk fagterminologi og analysemetoder i skriftlige og muntlige presentasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, seminar og øvinger. I emnet inngår en ekskursjon, som er obligatorisk for programstudenter i kunsthistorie, til Roma (varighet en uke).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon (varighet 15 min.) over oppgitt verk, knyttet til empiri i Roma.
 • Skriftlig og visuell presentasjon (omfang 9000 tegn uten mellomrom + illustrasjoner) knyttet til empiri i Tromsø. Arbeidskravet er nettbasert.

Eksamen består av:

 • En muntlig prøve (varighet 45 minutter) knyttet til oppgitte verk. Oppgaven deles ut tre dager før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1113