høst 2021
LER-1402 Kunst og håndverk 5-10 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Innholdet i emnet knyttes nært opp til de fire hovedområdene i grunnskolens læreplan for kunst og håndverk (LK06): Visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur. Disse hovedområdene vil være utgangspunkt både for arbeid med fagteori, fagdidaktikk og for de praktiske oppgavene.

Hovedvekten i studiet blir lagt på studentenes eget skapende og utforskende arbeid knyttet til ulike temaer, teknikker, materialer, redskaper og visuelle virkemidler. Egne erfaringer og ferdigheter er en absolutt forutsetning for å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisning på ulike nivå i grunnskolen.

De praktiske oppgavene vil i hovedsak legges til verkstedene for tegning/maling, tre, tekstil og et av de plastiske materialene. Fagdidaktikk og teori knyttet til grunnskolens læreplan, innhold og arbeidsmåter inngår i studiet.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om enkelte materialer, teknikker og redskaper som er relevante for elever fra 5.-10. trinn i grunnskolen
 • grunnleggende kunnskap om formalestetiske virkemidler
 • kunnskap om kreativitet, designprosess, estetiske læreprosesser og andre sentrale arbeidsmåter og læringsprosesser i faget
 • kunnskap om læreplanens intensjoner og innholdet i emnet med særlig vekt på hovedområdene design og arkitektur i kunst og håndverk på 5.-10. trinn
 • kunnskap om veiledning i emnet samt formativ og summativ vurdering av produkter og enkel idéutvikling

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig og målrettet med idéutvikling, utprøving, problemløsning og dokumentasjon av egne skapende prosesser, samt vurdere og samtale om egne, andres, og elevers arbeider
 • benytte ulike materialer, redskaper og teknikker på en hensiktsmessig og kreativ måte som viser forståelse for enkle formalestetiske prinsipper, funksjon og ut fra et forbruks- og miljøperspektiv

Kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre undervisning i kunst og håndverk (for 5.-10. trinn) ut fra læreplanenes innhold og intensjoner på en måte som ivaretar tilpasset opplæring og de grunnleggende ferdighetene
 • utrykke egne tanker og ideer gjennom utøvende skapende arbeid med emnets virkemidler

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Arbeidsformene i emnet består av: forelesninger og praktiske demonstrasjoner, litteraturstudier individuelt og i kollokviegrupper, praktisk, individuelt, skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, tverrfaglig temaarbeid i grupper, framlegg, muntlig, praktisk og visuelt (individuelt og i grupper), produksjon av utstillinger, ekskursjoner og dokumentasjoner av prosess fra idé til ferdig produkt.

I kunst og håndverk har individuelt skapende arbeid i ulike teknikker og materialer en stor plass. Utvikling av praktiske ferdigheter og estetisk bevissthet er avhengig av å gjøre egne erfaringer. Studiet forutsetter stor grad av selvstendig arbeid i verkstedene, også utover felles timeplanlagt undervisning.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Utstillingsdeltakelse
 • Arkitekturtema
 • Verkstedorganisering
 • Deltakelse på verktøy- og maskinopplæring
 • Deltakelse på oppgaveintroduksjoner/materialtekniske innføringer
 • Deltakelse på medstudenters fagteoretiske/fagdidaktiske eksamensframlegg
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

 • Praktisk eksamen - avsluttende utstilling av individuelle arbeider produsert i løpet av studiet med logg og portefølje. Eksamen teller 70 %
 • Et fagteoretisk/fagdidaktisk muntlig/visuelt framlegg i gruppe (2 eller 3 studenter), varighet ca. 30 minutter. Eksamen teller 30 %

Ved praktisk eksamen kan studenter innkalles til praktisk/teoretisk redegjørelse og tekniske demonstrasjoner knyttet til sine fremlagte arbeider. Det gis én samlet karakter for emnet. Ved stryk på en deleksamen må bare denne delen tas på nytt.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1402
 • Tidligere år og semester for dette emnet