høst 2021
LER-2610 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 28.06.2021

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 1-7. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre institusjoner


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan samhandle med elever, foresatte, kollegaer og andre interne og eksterne aktører
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I praksisperioden skal studenten utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med faglærere fra universitetet. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring, inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Deltakelse på foreldremøte i eller utenfor praksisperioden
 • Videreutvikle digital  praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse 
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra andre studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Eksamen

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-2610