høst 2021
LER-2660 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Sist endret: 28.06.2021

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret. 

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

Hovedtema for praksisstudiet de tre første studieårene er lærerrollen, lærerarbeidet, elevmangfoldet, skolen som organisasjon og lærerens tilrettelegging for læring av fag for trinn 5-10. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Tilpasset opplæring og læringsfremmende vurdering
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre instanser


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan samhandle med elever, foresatte, kollegaer og andre interne og eksterne aktører
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø

Generell kompetanse

Kanditaten

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
 • har utviklet egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I praksisperioden skal studenten utforske praksisskolen som utgangspunkt for FoU- oppgaven i samarbeid med praksislærer og faglærere fra universitetet. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet:

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering av praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Deltakelse på foreldremøte i eller utenfor praksisperioden
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse 
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapport fra andre studieår.
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

Eksamen

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering i vurderingsrapporten inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-2660