høst 2021
MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1505 Kjemieller IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PTeller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1506 Teknisk tegning/DAK

Innhold

Materiallære:

Typer av konstruksjonsmaterialer (metaller, glass og keramer, polymermaterialer, kompositter). Materialenes karakteristiske egenskaper (strekkfasthet og flytegrense, hardhet, sprøhet og duktilitet, siging, bruddtyper). Materialprøving (strekk, bøye, andre tester, destruktive og ikke-destruktive, korrosjon). Materialstruktur (metallgitter, krystaller og amorfe stoffer, defekter, dislokasjoner, diffusjon, fasediagram, polymerers struktur, fiber- og andre komposittformer). Laboratorie-observasjoner. Plastisk deformasjon, herdemekanismer, utdyping av fase- og strukturomvandlinger, størkning, brudd og utmatting. Introduksjon til systematisk materialvalg. Materialmodeller.  Laboratoriearbeid. 

Tilvirkningsteknikk:

Verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi.  Laboratoriearbeid.


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kunnskap om de vesentligste egenskapene til de ulike materialgruppene basert på mekaniske hovedtrekk, strukturell oppbygning og kjemisk sammensetning.
 • kunne løse materialvalgsproblemer som knytter seg til senere emner i studiet innenfor konstruksjon, produksjon og prosessutstyr, bl. a. i bachelor-oppgaven.
 • kunne bidra i utvikling av produkter og produksjonsutstyr der materialvalg er et sentralt tema. 
 • ha grunnleggende kunnskaper om verkstedteknisk måleteknikk, støperiteknikk, plastiske bearbeidingsprosesser, oppdelende bearbeidingsprosesser, sammen føyende bearbeidingsprosesser, sponende bearbeidingsprosesser inkl. CNC-styring, spesielle bearbeidingsprosesser, tilvirkningsteknologi for plastprodukter og pulvermetallurgi.
 • ha bred kunnskap om materialvalg og aktuelle bearbedingsmetoder og fremstillingsmetoder. Kvalitetskontroll av resultat i forhold til oppgitt mål.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter:

 • foreslå aktuelle bearbedingsmetoder/fremstillingsmetoder samt målemetoder i forbindelse med produksjon og modell-fremstilling. Studenten skal kunne lage produksjonsunderlag og dokumentasjon og evt. fremskaffe aktuelle prototyper innenfor metodene beskrevet i emnet.
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne og reflektere over de valg som tas• kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Kompetanse:

 • ha god forståelse og refleksjonsevne for de løsninger og beregningsresultater som fremkommer også i et miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske perspektiv
 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid

Eksamen

Arbeidskrav

Materiallære: 3 laboratorieøvinger m/rapporter skal være godkjent.

Tilvirkningsteknikk: 2 lab.øvinger m/rapporter skal være godkjent.

Eksamen og vurdering

5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter A-F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke-bestått.  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2500
 • Tidligere år og semester for dette emnet