høst 2021
MBI-2102 Hematologi - 10 stp

Sist endret: 13.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester, og  avsluttes med eksamen i høstsemesteret.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1102 Biokjemi, organisk kjemi og biokjemiske analysemetoder, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Studiepoengreduksjon

BIOIN-105 Hematologi 10 stp

Innhold

Laboratoriemedisin:

Det hematologiske organsystemet og blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi, blodsykdommer som anemi, leukemi mm, normal og unormal hemostase som ved blødning eller trombose, klinisk relevans av laboratorieanalyser som brukes ved diagnose, prognose og behandling, yrkesetikk i forbindelse med blodprøvetaking og analysering av pasientprøver

Laboratorieteknologi:

Generelle analyseprinsipper i hematologi, bestemmelse av hemoglobin, telling og vurdering av blodceller, bruk av celletellere med tolkning av utskrifter, bruk av tellekammer og mikroskop, koagulasjonstester, kvalitetsutvikling og intern kontroll, blodprøvetaking


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • beskrive erytropoiesen, leukopoiesen og trombopoiesen, samt primær og sekundær hemostase og fibrinolyse
 • beskrive blodcellenes morfologi og funksjon
 • forklare om ulike hematologiske sykdommer som anemi og leukemi/proliferative sykdommer, samt sykdommer innen trombose og blødning
 • forklare om analyseprinsipper innen hematologi og hemostase
 • beskrive prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking.
 • beskrive prøvetakingsutstyr, prøvebehandling, avfallshåndtering, smitterisiko og sikkerhet i laboratoriet

Ferdigheter

 • utføre laboratorieanalyser innen hematologi og hemostase.
 • anvende kunnskaper om analyseprinsipp og metoder til å vurdere og unngå feilkilder.
 • tolke og vurdere analyseresultat innen hematologi og koagulasjon i forhold til referanseområder og metodenes pålitelighet.
 • utføre prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking.
 • sikre korrekt preanalytisk behandling av prøvematerialet.

Generell kompetanse

 • samarbeide i grupper, kommunisere, samhandle og reflektere. 
 • bearbeide og presenterer emnets fagstoff med naturvitenskapelige skrive- og presentasjonsteknikker.
 • ha innsikt i yrkesetiske retningslinjer vedrørende blodprøvetaking og kunne ivareta pasienten i prøvetakingssituasjonen på en etisk forsvarlig måte
 • ivareta prøvematerialet på en etisk forsvarlig måte 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid som utforming av vitenskapelig plakat og instruksjonsvideo, seminarer og intern og ekstern praksis.

Intern praksis i form av 5 laboratoriekurs. 2 dager ekstern praksis innen hematologi og koagulasjon, samt 3 morgenrunder med blodprøvetaking.  

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).


Eksamen

Muntlig eksamen som bedømmes med bokstavkarakterene A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 • Laboratorierapporter og prosjektarbeid.
 • Godkjent laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse. 

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2102