høst 2021
MBI-2105 Statistikk for laboratoriet - 10 stp

Sist endret: 14.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over ett semester (høst), og  avsluttes med eksamen før jul.

Studiepoengreduksjon

BIOIN-109 Statistikk 10 stp

Innhold

Basale statistiske begreper. Deskriptiv statistikk. Konfidensområder. Hypotesetesting. Regresjon og korrelasjon. Referanseområder og analysemetoders diagnostiske verdi. Metodevalidering. Bruk av statistisk programvare. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Greie ut om ulike statistiske begreper og gjøre rede for forskjellige variabeltyper.
 • Kjenne til de grunnleggende regler for framstilling av tabeller og diagrammer.
 • Gjøre rede for basale statistiske redskaper innen deskriptiv statistikk, slik som mål for sentralmål og spredning, samt forskjellige typer fordelinger.
 • Forklare hvordan en evaluerer en analytisk metodes diagnostiske verdi.
 • Gjøre rede for begrepet korrelasjon og hva som skiller Pearsons og Spearman`s korrelasjonskoeffisienter.
 • Drøfte grunnlaget for valg av statistisk test og diskutere forholdet mellom estimering og hypotesetesting.
 • Definere hva som menes med referanseintervall og forklare hvordan en etablerer et referanseintervall. 
 • Greie ut om begrepet kvalitetskontroll og forklare hvordan en gjør dette i praksis.
 • Gi en oversikt over hvilke undersøkelser som kreves ved validering av nye analytiske metoder og instrumenter, samt hvilke statistiske teknikker som er relevante.

Ferdigheter

 • Anvende sifferregler.
 • Framstille en gitt mengde data i passende tabeller og diagrammer.
 • Bruke ulike statistiske metoder å analysere forholdet mellom variabler og kunne gi en drøfting av resultatet.
 • Demonstrere ulempene ved å utføre regresjon og korrelasjons-beregninger på tallmengder før en har oversikt over kriteriene for å utføre teknikkene.
 • Anvende dataprogram (regneark eller statistikkprogram) til:
  • beregning av sentraltendens
  • beregning av spredningsmål
  • beregne korrelasjonskoeffisient
  • hypotesetestere
  • fremstille grafer

Generell kompetanse 

 • Planlegge og gjennomføre statistisk analyse relatert til laboratoriearbeid, og i den sammenheng kunne innhente relevant informasjon. 
 • Planlegge og utføre en validering av en analytisk metode, samt å tolke resultatet. 
 • Formidle data gjennom deskriptiv statistikk og statistiske analysemetoder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, datalab (seminar), og oppgaveløsning i grupper.

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen (varighet en uke), og en tre timers skriftlig skoleeksamen. Hjemmeeksamen teller 40% og skoleeksamen 60% i bedømmelsen med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

 

Arbeidskrav: Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

 • Innlevering av to oppgaver.

Godkjente arbeidskrav gir adgang til ordinær eksamen, kontinuasjonseksamen og neste ordinære eksamen. Deretter skal emneleder vurdere om studenten må utarbeide nye arbeidskrav.  

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2105