høst 2021
MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 10 stp

Sist endret: 27.09.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-PMED Bachelor i paramedisin og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp

Innhold

Kunnskap om anatomi, fysiologi og biokjemi er grunnleggende kunnskap innen medisinske fag. Kunnskapen som erverves omhandler kroppens oppbygging og funksjon, samt samspillet mellom disse. Emnet gir kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer fysiske og psykiske påkjenninger og belastninger.

For paramedisinen gir emnet et viktig grunnlag for videre tilegnelse av kunnskap i sykdomslære, akuttmedisin og farmakologi. Kunnskap om normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykdomstilstander, og å kunne iverksette riktig behandling.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for oppbygningen av kroppens organer og organsystemer.
 • gjøre rede for organers og organsystemenes viktigste funksjoner.
 • gjøre rede for kroppens viktigste fysiologiske- og biokjemiske prosesser.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere og gjenkjenne anatomiske strukturer projisert på kroppens overflate.
 • innhente og vurdere vitale fysiologiske parametere.
 • formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • erkjenne hvilken betydning kunnskap innen emnet har for utøvelse av faglig forsvarlig paramedisinsk praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminar, praktiske øvinger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Emnet gjennomføres i samarbeid med bachelorprogrammet i sykepleie. Studentene deltar hovedsakelig i felles forelesninger og benytter felles nettressurser.

Det blir avholdt egen eksamen for paramedisin-studentene.


Eksamen

Arbeidskrav:

 • Minimum 80 % deltakelse i seminarer, simulerings- og ferdighetstrening.
 • Arbeidskrav 1: Studenten skal delta på seminar hvor det øves på å innhente og vurdere vitalparameter. Disse ferdighetene skal innlæres og vedlikeholdes frem til praktisk test senere i semesteret. Test må være bestått. Elementer som inngår;
  • Telle pustefrekvens
  • Auskultere lungelyder
  • Etablere og lese av pulsoksymetri og kapnografi
  • Telle puls
  • Innhente kapillærfyllingstid
  • Måle manuelt og automatisk blodtrykk

 

 • Arbeidskrav 2: Studenten skal arbeide i gruppe og skrive et felles refleksjonsnotat basert på pasientkasuistikker. Tema er knyttet til pasientens vitalparameter og klinikk. Refleksjonsnotatet presenteres for klassen i seminar. Elementer som inngår;
  • Beskriv pasientens tilstand med utgangspunkt i de vitale parameterne som ble innhentet.
  • Hvordan kan vitalparameter bidra til en forståelse av pasientens tilstand?

 

Det stilles krav om at arbeidskravene må være godkjente for å avlegge eksamen, jf. forskrift om studier og eksamener § 18. 

Eksamen: Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 timer. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått

Kontinuasjon: Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-1701