høst 2021
MED-1702 Sykdomslære - 10 stp

Sist endret: 27.09.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-PMED Bachelor i paramedisin og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sykdomslære handler om hvordan ulike sykdommer forandrer celler og vev i kroppens organsystemer og gir seg til kjenne som symptomer og tegn hos mennesker. Emnet fokuserer på aktuelle sykdomsprosesser og sykdomstilstander, rusmisbruk samt de vanligste psykiatriske lidelser.

Som paramedisiner er det avgjørende og inneha bred kunnskap om patofysiologi for og kunne differensiere mellom ulike årsaker til pasientenes tegn og symptomer. Dette gir et viktig grunnlag for videre diagnostikk og intervensjon.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer.
 • gjøre rede for psykiske lidelser, selvskading og selvmord.
 • forklare rusmisbruk og rusrelaterte sykdommer.
 • gjøre rede for ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling.
 • gjøre rede for smittestoff, infeksjoner og infeksjonsforebyggende tiltak.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre grunnleggende smitteverntiltak.
 • anvende kunnskap om patologiske prosesser og behandlingsformer som grunnlag for forståelse av det syke mennesket.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • se sammenhenger mellom vitale tegn og symptomer og sykdom.
 • redegjøre for årsaksforhold knyttet til sykdom.
 • se sammenhenger mellom livstil og sykdom.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Enkelte forelesinger vil kunne være felles med andre helsefagstudenter ved universitetet.


Eksamen

Arbeidskrav:  

 • Minimum 80 % deltakelse i seminarer, simulerings- og ferdighetstrening.
 • Arbeidskrav 1: Studenten skal delta på seminar hvor det øves på ulike ferdigheter knyttet til undersøkelse av pasienter. Disse ferdighetene skal innlæres og vedlikeholdes frem til praktisk test senere i semesteret. Test må være bestått. ​Elementer som inngår:
  • Primærundersøkelse
  • Sekundærundersøkelse
  • Grunnleggende smittevern
  • 12-avl EKG og 3-avl EKG
  • Blodsukker
 • Arbeidskrav 2: Studenten skal arbeide i gruppe og utvikle et undervisningsopplegg basert på et sykdomstema. Tema trekkes blant x antall aktuelle. Undervisningen avholdes for klassen i seminar. Varighet på undervisningen skal være 15 minutter.

Det stilles krav om at arbeidskravene må være godkjente for å avlegge eksamen, jf. forskrift om studier og eksamener § 18. 

Eksamen: Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 6 timer. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått

Kontinuasjon: Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MED-1702