høst 2021
MED-2701 Klinisk ambulansepraksis A - 15 stp

Sist endret: 27.09.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-PMED Bachelor i paramedisin og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering, MED-1704 Legemiddelregning

Innhold

Klinisk ambulansepraksis A er 10 uker veiledet praksis i ambulansetjenenesten.

Studentene tjenestegjør på ambulanseenheter som tredjeperson, under veiledning av erfarne ambulanseutøvere.

Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar, og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i arbeidsutøvelsen.

Det åpnes for en større grad av selvstendighet i form av praksis som andremann på ambulanseenheten eller utveksling i deler eller hele praksisen i spesielle tilfeller. Dette vil i stor grad gjelde studenter med betydelig relevant bakgrunn og vurderes individuelt.

Gjennom ambulanseoppdrag og på tjenestesteder med ulike, og varierte problemstillinger, aktualiseres, integreres og prøves læringsutbytter fra tidligere gjennomgåtte emner. Emnet danner samtidig grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for håndtering av de vanligste problemstillinger innen prehospital akuttmedisin.
 • vise til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer ambulanseutøvelsen.
 • gjøre rede for hygieniske prinsipper og smittevern.
 • gjøre rede for dokumentasjon av helsehjelp i ambulansejournal og andre relevante journalsystemer.
 • gjøre rede for organisering av ambulansetjenesten.
 • gjøre rede for oppbevaring og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskapsbasert praksis innen prehospital akuttmedisin og fremvise systematisk pasientundersøkelse, observasjon og dokumentasjon.
 • anvende hygieniske prinsipper og smittevern.
 • anvende utstyr i ambulansen og fremvise god forflytningsteknikk.
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene.
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter.
 • vise vilje og evne til og nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger.
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid.
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer består av et innledende praksisseminar, veiledning i klinisk ambulansepraksis, skriftlige arbeid, gruppeveiledning/refleksjon og muntlig/praktisk tester.

Eksamen

Forkunnskapskrav:

Emnene MED-1703 Farmakologi og legemiddelhåndtering og MED-1704 Legemiddelregning fra første studieenhet må være bestått for å kunne starte i praksis MED-2701

Arbeidskrav:

 • Minimum 80 % deltakelse i veiledningsgruppe og andre obligatoriske aktiviteter
 • Praksisdokument utfylt etter gitte kriterier.
 • Tre logger på 1500 ord (+/- 10 prosent)
 • Praksisseminar

 

Det stilles krav om at arbeidskravene må være godkjente for å avlegge eksamen, jf. forskrift om studier og eksamener § 18. 

 

Eksamen:

Klinisk ambulansepraksis A varer 10 uker.

Læringsutbytte vurderes i en midt- og en sluttvurdering som gis karakteren bestått eller ikke bestått.

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Kontaktlærer fra universitetet deltar etter gitte kriterier beskrevet i praksisdokumentet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i klinisk ambulansepraksis A. Fravær utover 10 prosent må tas igjen etter avtale med praksisveileder og praksissted. Fravær utover 20 prosent medfører at emnet vurderes til ikke bestått.

Ikke bestått eller utsatt MED-2701 klinisk ambulansepraksis A vil føre til endret studieprogresjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MED-2701