høst 2021
MED-2702 Etikk, kommunikasjon og helserett - 15 stp

Sist endret: 27.09.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-PMED Bachelor i paramedisin og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet setter fokus på etikk, kommunikasjon og juridiske prinsipper som er essensielt i paramedisinsk praksis. 

Studentene vil utvikle forståelse og kunnskap om viktige profesjonsrammer for tilstrekkelig å kunne gi god og effektiv helsehjelp med minimum av risiko.

Emnet belyser samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende i stress og krise. Systematisk og bevisst dialog trenes, og settes i kontekst med konfliktfylte situasjoner i prehospitalt arbeid.

Tema som pasientautonomi og selvbestemmelsesrett, pasientrettighet, sårbarhet og avhengighet, og det profesjonelle ansvar utforskes i en paramedisinsk kontekst.

Emnet skal gi studenten forståelse og kompetanse til og fylle paramedisinerens rolle- og funksjon i samfunn og helsetjeneste, samt kunnskap og ferdigheter som fremmer respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon i yrkesutøvelsen.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
 • generaliserte etiske teorier, ulike etiske metoder og yrkesetiske problemstillinger.
 • gjøre rede for lovregulering av helsevesenet.
 • forklare fysiske, psykiske, kognitive og atferdsmessige reaksjoner på stress og mestring av disse.
 • gjøre rede for psykisk førstehjelp, kollegastøtte og CRM (crew resource management).
 • redegjøre for betydningen av et velfungerende HMS (helse, miljø og sikkerhet), IKS (internkontrollsystem) og kvalitetssystem.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere konflikter og benytte seg av ulike etiske- og konfliktdempende metodeverktøy.
 • vise grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon.
 • identifisere normale stressreaksjoner, i seg selv og hos kolleger, pasienter og pårørende.
 • gjøre rede for fundamentale pasientrettigheter som autonomi, samtykke, avvisning av helsehjelp, taushetsplikt, personvern og konfidensialitet og betydningen av disse aspektene i paramedisinsk praksis.
 • identifisere og kartlegge det juridiske og etiske ansvaret knyttet til sårbare pasientgrupper, herunder omsorg ved livets slutt, barnevern og varslingsplikt, seksuelle overgrep og mentalt syke pasienter.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • drøfte relevante problemstillinger i prehospitalt arbeid og kan reflektere over egen rolle og funksjon i helsevesenet.
 • reflektere over etiske, kommunikative og juridiske utfordringer i ambulansearbeid og et flerkulturelt samfunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminar, studiegruppe, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 80 % deltakelse i seminarer, simulerings- og ferdighetstrening.
 • Arbeidskrav 1: Studenten skal gjennomføre læringssti og e-læring innen fagområdet for emnet. Teoretisk test må være bestått.
 • Arbeidskrav 2: Studenten skal besvare en skriftlig gruppeoppgave.

Det stilles krav om at arbeidskravene må være godkjente for å avlegge eksamen, jf. forskrift om studier og eksamener § 18. 

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått

Kontinuasjon: Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MED-2702