høst 2021
MUS-2903 Instrumentaldidaktikk - 7.5 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Begynneropplæring
 • Arbeid med viderekomne elever
 • Instrumentalskoler
 • Instrumentspesifikke metoder og problemstillinger
 • Prinsipper for noteopplæring, gehørspill
 • Digitale verktøy og nettressurser i instrumentalundervisning
 • Samspill og gruppeundervisning
 • Øving


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • være kjent med forskjellige undervisningskonsept og tilnærminger i instrumentalundervisning
 • ha oversikt over og kunne vurdere aktuelle læreverk og instrumentalskoler
 • være kjent med repertoar og arbeidsmåter innen samspill og gruppeundervisning

Ferdigheter

 • kunne hjelpe eleven å utvikle kreativitet og ekspressivitet på instrumentet
 • ha kunnskap om notelæring og gehørutvikling; være kjent med bruk av gehørbaserte og notebaserte innlæringsmåter og kunne kombinere disse i sin undervisning
 • være kjent med improvisatoriske elementer i ulike musikksjangrer; beherske og selv kunne utvikle ulike aktiviteter for å fremme elevens improvisasjonsferdigheter
 • kunne bruke relevante nettressurser og digitale verktøy aktivt i egen undervisning, samt stimulere eleven til bevisst og kritisk omgang med disse
 • kunne bevisstgjøre eleven om prinsipper og strategier for bevisst og målrettet øving
 • kunne instruere elever i instrumentalteknikk tilpasset ferdighetsnivå og med utgangspunkt i aktuelt repertoar

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i elevens forutsetninger og ferdighetsnivå


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Emnet går over ett semester, med undervisning i gruppe og individuell veiledning med egen øvingslærer

Oppstartsseminar med felles observasjon og refleksjoner rundt det å undervise på instrument.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- minst 80% deltakelse i undervisning

Eksamen

Mappevurdering, elementer i mappen:

 • rapport fra observasjonspraksis etter oppsatt mal
 • avsluttende praksisrapport etter oppsatt mal

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: MUS-2903