høst 2021
MUS-3103 Hovedinstrument 3 - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i musikkutøving, tredje semester. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3101 Hovedinstrument 1, MUS-3102 Hovedinstrument 2

Innhold

Videreutvikle repertoaret fra MUS-3102 Hovedinstrument 2. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer.  

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kan i stor grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
 • Viser stor selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 3

Ferdigheter

 • Har utviklet sin evne til i stor grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
 • Har videreutviklet sitt hovedinstrument 1- og 2- repertoar i bredde eller dybde
 • Kan i stor grad improvisere der sjanger krever det

Generell kompetanse

 • Kan i stor grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • Kan i stor grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • Har i stor grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid.

Utøvende praksis gjennom deltakelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter.

Emnet går over ett semester.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Godkjent programkommentar

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert ca. 60 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3103