høst 2021
NOR-0030 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 - 15 stp

Søknadsfrist

1. november for opptak i vårsemesteret og 1. juni for opptak i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det er et eget opptak for emnet, søknadskode 9042.

NOR-0030 tilsvarer trinn B2 i det felles europeiske rammeverket for språk og med Test i norsk - høyere nivå (B2 ved Folkeuniversitetet).


Opptakskrav

Generell studiekompetanse uten norsk. Se Nokut sin GSU-liste for hvilke utenlandske utdanninger som gir generell studiekompetanse. I tillegg til utdanningen fra utlandet stilles det krav til engelskkunnskaper. Se Nokut sine sider for informasjon om godkjente engelsktester.

All utdanning skal dokumenteres. Dokumentene lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Søknader uten dokumentasjon på videregående utdanning og engelsk, blir ikke behandlet.

Det anbefales bestått norsk for internasjonale studenter, trinn 2 fra et universitet i Norge, eller å ha tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk.

Opptak til emnet gir ikke oppholdstillatelse for studier i Norge.

Endelig opptak er basert på en opptaksprøve som arrangeres ca. to uker før undervisningsstart, i midten av august og midten av januar. Se høyremarg for mer informasjon om opptaksprøven.

Søkere som har tatt trinn 3-eksamen eller tilsvarende og fått det resultatet du trenger for videre utdanning/godkjenning av utdanning fra hjemlandet, vil ikke bli prioritert.

Søknad om opptak:

 • Logg inn i søknadsweb
 • Velg "Interntional Programmes"
 • Velg søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter"
 • Velg søknadskode 9042

Søkere som ønsker å melde seg til ny eksamen må søke ordinært opptak til emnet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-0031 Norsk for utenlandske studenter, emne III 20 stp

Innhold

I disiplinen norsk språkstruktur legger en vekt på teoretisk og praktisk arbeid med ulike emner innenfor norsk morfologi og syntaks. Dessuten arbeider en med tekstbinding og ordforråd. Ulike praktiske oppgaver (f. eks. lukeprøver, flervalgsoppgaver, diktater og lytteøvelser) tar sikte på å utvikle studentenes reseptive og produktive ferdigheter i språket. I disiplinen norsk samfunn og kultur tar en for seg sentrale emner innafor norsk historie og kultur og norske samfunnsforhold. I tillegg blir norsk væremåte og norske skikker og tradisjoner diskutert. I disiplinen norsk litteratur leser en et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre (roman, novelle, dikt, eventyr og sagn).

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsubytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Kunnskaper om norsk språkstruktur: Kjenne til hovedreglene i norsk grammatikk
 • Kunnskaper om norsk samfunn og kultur: Ha gode kunnskaper om norske samfunnsforhold og norsk kultur
 • Kunnskaper om norsk litteratur: En viss kjennskap til norsk litteratur

Ferdigheter

Du kan:

 • uttrykke deg godt skriftlig på norsk uten alvorlige feil og med et variert språk
 • uttrykke deg godt muntlig og selv forstå andre i samtaler og diskusjoner
 • lese aviser og annet autentisk stoff uten store problemer

Kompetanse

 • Studiekompetanse i norsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk. Eksamensspråk: Norsk bokmål. På stiloppgaven til eksamen vil det imidlertid være anledning til å svare på nynorsk dersom man ønsker det.

Undervisning

Emnet arrangeres som er intensivt dagkurs, og det har 22 plasser. Det tilbys både i vår- og høstsemesteret. Undervisningen gis over 12 uker og har 8 undervisningstimer per uke fordelt på fire dager. I tillegg kommer eventuelt undervisningsfrie perioder der studentene arbeider med ulike oppgaver.

En kan ikke gå opp til eksamen i emnet uten å ha fulgt undervisninga på kurset. Det er obligatorisk frammøte til 75 % av undervisningstimene. Ved fravær utover dette må en sende skriftlig søknad til fakultetet, og dersom et slikt fravær skyldes sykdom, må det dokumenteres med legeattest.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Information to incoming exchange students

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter som har de anbefalte forkunnskapskravene.  Utvekslingstudenter må ta opptaksprøven på lik linje med andre søkere selv om de har fått emnet godkjent i sin Learning Agreemnet.

Utvekslingsstudenter fra avtalepartnere som er forhåndsgodkjente av fagmiljøet for Norsk som andrespråk kan få plass på kurset uten opptaksprøve.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • minimum 4 skriftlige innleveringer (hvorav minst 3 må være på over 400 ord)
 • ett muntlig framlegg på ca. 10 minutter
 • 75% oppmøte på undervisningen

Arbeidskrava vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • Skriftlig skoleeksamen
 • muntlig eksamen.

Skriftlig skoleeksamen varer seks timer og består bl.a. av:

 • diktat eller lytteprøve
 • ulike grammatikk- og vokabularoppgaver
 • stil (ca. 400 ord)

Muntlig eksamen varer ca. 25 minutter og består av:

 • en samtale om emner fra pensum
 • samtale og diskusjon om en ukjent tekst

Emnet evalueres med bokstavkarakterer fra A til F der A er beste karakter, og E er laveste ståkarakter. F er stryk. Det blir gitt en samla karakter for den skriftlige og den muntlige delen, der den skriftlige delen teller 2/3 og den muntlige delen teller 1/3 av samla karakter.

Dersom en ikke klarer eksamen eller ønsker å forbedre eksamensresultatet, har en anledning til å gå opp ved en ny ordinær eksamen. Både den skriftlige og den muntlige delen må da tas om igjen. Godkjente arbeidskrav kan en ta med seg neste gang en går opp. Dersom en ikke kan gå opp til eksamen på grunn av sykdom, kan en gå opp til utsatt prøve. I slike tilfeller må det legges fram legeerklæring. Utsatt prøve arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen, innen utgangen av september i høstsemesteret og innen utgangen av februar i vårsemesteret.

Frist for oppmelding til utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: NOR-0030
 • Tilleggsinformasjon
 • Opptaksprøve i NOR-0030
 • Tidligere år og semester for dette emnet