Haust 2021
NOR-1011 Moderne språkstruktur - 10 stp

Sist endra 30.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emne som blir gitt i haustsemesteret. 1. desember for emne som blir gitt i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan takast som eit enkeltemne og er ein del av årsstudiet i nordisk, lektorutdanninga trinn 8-13 med nordisk som fag 1 og 2 og bachelor i nordisk språk og litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lågare nivå (ikkje realfag).


Studiepoengreduksjon

NORD-102 Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NOR-1021 Moderne språkstruktur. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Innhald

Emnet gjev ei grundig innføring i morfologi og syntaks i moderne norsk, i nokon monn også grunnleggande strukturelle skilnader mellom norsk og andre nordiske språk. Studiet av morfologi er knytt til ordklassar, ordlaging og ordstruktur i norsk. I syntaks lærer ein grunnleggande setningsanalyse. Emnet gjev også ei innføring i pragmatikk og tekstlingvistikk, der studentane lærer om tekst og kontekst.

Kva lærer du

Etter greidd eksamen har studentane følgjande læringsutbyte:  
Kunnskapar
Studenten har:  
•    grundige kunnskapar om moderne norsk morfologi og syntaks, i nokon monn også svensk og dansk språkstruktur
•    grunnleggande kunnskapar om pragmatikk og tekstlingvistikk
 
Ferdigheiter
Studenten kan:
•    analysere moderne norsk - i nokon monn også svensk og dansk - morfologi, syntaks og pragmatikk i samsvar med teoriar og metodar som emnet bygger på

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på norsk, og ev. andre skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Undervisninga er i form av forelesningar, seminar og øvingar, ca. 52 timar. Sjå timeplan for meir detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

 

Kvalitetssikring:

Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Arbeidskrav:
Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:
•    tre obligatoriske skriftlege oppgåver.

Målform: nynorsk.
Alle skriftlege arbeid er baserte på følgjande standard: Time New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.
 
Eksamen består av:
•    Skuleeksamen på 6 timar.

Eksamensspråket er bokmål. Ingen tillatne hjelpemiddel. Ved alle eksamenar i nordisk vert rett og god språkføring vektlag.
 
Vurderingsuttrykk:
Emnet blir vurdert med bokstavkarakterar A-F, der F er ikkje greidd.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikkje greidd til ordinær eksamen har studenten høve til å kontinuere. Ved gyldig forfall har studenten høve til å ta utsett eksamen i byrjinga av påfølgjande semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsett eksamen er 15. januar på emne som vert gitt i haustsemesteret, og 15. august for emne som vert gitt i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-1011