Haust 2021
NOR-2013 Nordiske språk - 10 stp

Sist endra 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som blir gitt i haustsemesteret. 1. desember for emner som blir gitt i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan takast som enkeltemne. Fordjupingsemne i bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanning 8-13.

Tilrådde forkunnskapar: 1000-nivå i nordisk, eller tilsvarande.

Emnet overlappar med NOR-2023 Nordiske språk. Spesialemne for utanlandske studentar.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner (ikkje realfag), lågare nivå. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

NOR-2023 Nordiske språk. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp

Innhald

Emnet gir eit generelt oversyn over Norden som språkområde i fortid og nåtid der dei nordiske språka blir sett i relasjon til kvarandre. Emnet gir dessutan ei nærare innføring i eitt eller fleire av dei nordiske språka dansk, svensk, islandsk og færøysk. I emnet kan ein ta opp både språkstruktur (fonologi, morfologi og syntaks) og språksosiale tilhøve (språkkontakt, talemålsvariasjon og skriftspråknormering). Kva for nordisk(e) språk og kva for perspektiv som vert vektlagde, kan variere frå semester til semester.

Kva lærer du

Etter greidd emne har studentane følgjande læringsutbytte:  

Kunnskapar

Studenten har:

 • oversyn over viktige språklege skilnader mellom dei nordiske språka
 • innblikk i korleis dei språksosiale tilhøve er for dei ulike nordiske språka
 • djupare kjennskap til eitt eller fleire nordiske språk utanom norsk
 • betre forståing for norsk og den norske språksituasjonen sett på bakgrunn av tilhøva elles i Norden  

Ferdigheiter:

Studenten kan:

 • gjere greie for hovudtrekka ved dei nordiske språka og ved dei språksosiale tilhøva i Norden
 • gjere meir utdjupande greie for det eller dei tema som har vore særleg vektlagde i kurset
 • skrive eit vitskapleg arbeid om emnet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Pensumlitteraturen kan vere på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Undervisning

I alt 26 undervisningstimar med ein kombinasjon av førelesingar, seminar, gruppearbeid og førebudde studentframlegg.

Kvalitetssikring av emne:

Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må studenten leggje fram ein munnleg presentasjon (ca. 20 minutt) om eit avgrensa tema frå pensum innan ein fastsett frist. Arbeidskrav vert evaluerte med godkjent/ikkje godkjent.

Eksamen består av:

 • Ei vekes heimeeksamen over oppgitt tema utan rettleiing.

Oppgåvesvaret skal vere på 10-15 sider. Eksamensspråket er norsk. Valfri målform bokmål eller nynorsk. Ved alle eksamenar i nordisk vert rett og god språkføring vektlagd.  

Vurderingsuttrykk:

Emnet vert vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er "ikkje greidd".  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikkje greidd til ordinær eksamen har studenten høve til å kontinuere. Ved gyldig forfall har studenten høve til å ta utsett eksamen i byrjinga av påfølgjande semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsett eksamen er 15. januar for emne som vert gitt i haustsemesteret, og 15. august for emne som vert gitt i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2013