høst 2021
PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Studiepoengreduksjon

PED-0001N Innføring i pedagogikk (nettstudium) 10 stp

Innhold

Emnet gir en første innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, og skal motivere og forberede studenter for videre studier i ett av fagfeltene. 

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale temaer innen spesialpedagogisk og pedagogisk teori og deres bruksområder i oppvekst og utdanning. Emnet gir oversikt over viktige kunnskapsområder som læring, kunnskap, sosialisering, undervisning og læringens kontekstuelle betingelser. 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Studenten har: 

 • kunnskap om teorier om læring, kunnskap, sosialisering og undervisning, samt læringens kontekstuelle betingelser 
 • kunnskap om sentrale pedagogiske og spesialpedagogiske teorier og begreper  
 • kunnskap om sosiale og kulturelle faktorers betydning for pedagogiske praksis 
 • kunnskap om gruppeprosesser og gruppeprosesser. 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • Identifisere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger 
 • reflektere og drøfte problemstillinger innen pedagogiske og spesialpedagogiske fagområder. 
 • arbeide sammen med andre i gruppe om faglige tema. 
 • bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse pedagogiske problemstillinger. 
 • utforme en akademisk poster og forklare det faglige innholdet.  
 • beherske muntlig presentasjon av fagstoff i gruppe. 

Generell kompetanse 

Studenten  

 • har utviklet en nysgjerrighet for pedagogikk og spesialpedagogikk som fag 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet. 
 • kan delta i faglige drøftinger sammen med medstudenter med respekt og toleranse.     

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Utvikle en posterpresentasjon i gruppe og holde en muntlig gruppepresentasjon av denne. 

Eksamen består av: 

Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema. 3 dagers forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering. 

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Ved karakter F / ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-0001