høst 2021
PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Studentene gis en vitenskapsteorietisk orientert innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk. Emnet gir videre en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og metoder.

I emnet inngår et nettkurs i informasjonskompetanse.

Emnet består av tre hovedområder:

 • En innføring i pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter.
 • Sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger innen pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Generell del - vitenskapelige arbeidsmåter og krav i høyere utdanning


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale deler av pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter
 • kjennskap til begrunnelsesmåter og typer av forklaringer i pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen knyttet til pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale trekk ved informasjonskompetanse på akademisk nivå

Ferdigheter

Studentene kan

 • diskutere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • anvende kritiske refleksjoner utgangspunkt i pedagogiske problemstillinger
 •  anvende tilegnede vitenskapelige arbeidsmåter og metoder i videre studier
 • oppfylle formelle krav til akademisk skriving

Kompetanse

Studenten

 • har utviklet forståelse for de grunnleggende spørsmål knyttet til læring, oppdragelse og sosialisering
 • kan forstå hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kan uttrykke seg skriftlig på en akademisk måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomført og bestått nettkurs i informasjonskompetanse.
 • Besvare en flersvarsprøve eller tilsvarende, med utgangspunkt i et gitt tema i tilknytning med pensum. Testen gjennomføres innen gitt frist.
 • Skriftlig besvarelse over oppgitt emne - lengde 1000-1200 ord. I vurderingen legges det vekt på evne til argumentasjon, bruk av kilder og generelle krav til akademisk skriving. Leveres innen oppgitt frist. Vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • 7 timers hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-0700