høst 2021
PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på årsstudiet i pedagogikk, bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiv på barns og unges utvikling: det psykologiske perspektivet tar for seg utvikling og oppvekst i lys av utviklingspsykologi; det kulturelle perspektivet tar for seg barn og unge som kulturbærere og belyser oppvekst og kunnskapsoverføring som kulturelle fenomen; det samfunnsmessige perspektivet vier forholdet mellom oppvekst, utdanning og samfunn særlig oppmerksomhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • ha en oversikt over sentrale teorier om barns og unges utvikling
 • Ha oversikt over hvordan oppvekstforhold påvirker utvikling
 • Ha oversikt over hvilke personlige og samfunnsrelaterte variabler som påvirker utvikling

Ferdigheter:

 • kunne skriftlig og vitenskapelig formidle kunnskap om teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling, hvordan oppvekstforhold, personlige og samfunnsrelaterte variabler påvirker utvikling

Kompetanse:

 • kunne anvende flere alternative teorier i forståelsen av barn og unge i ulike faser av utviklingen
 • kunne vurdere ulike teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling
 • Forstå hva som kan påvirke utvikling og hvordan man skal jobbe med dette i en pedagogisk setting.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til den avsluttende skriftlige eksamen:

 • Skriftlig innlevering over gitt tema.

Eksamen består av:

 • 7-timers hjemmeoppgave.

Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakteren F gis det adgang til kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1001